Aktuality

Z posledního čísla

Vybrané články

Radiofrekvenční ablace v terapii časného spinocelulárního karcinomu jícnu

MUDr.Přemysl Falt, MUDr.Ivana Kajzrlíková, MUDr.Petr Vítek, MUDr.Ondřej Urban, Ph.D., doc.MUDr.Pavel Komínek, Ph.D.

Radiofrekvenční ablace je podle dosavadních výsledků efektivní a bezpečná metoda eradikace Barrettova jícnu s časnou neoplazií. Zatím omezené zkušenosti poukazují i na její potenciál v terapii časných spinocelulárních neoplazií jícnu. Autoři prezentují případ léčby časného spinocelulárního karcinomu jícnu kombinací několika sezení endoskopické slizniční resekce a radiofrekvenční ablace.

Artroskopická technika „outside-inside-out“ při fixaci zlomeniny interkondylické eminence

MUDr.Vojtěch Havlas, Ph.D., MUDr.Tomáš Trč

Účel studie: Představení a zhodnocení artroskopické techniky „outside-inside-out“ při léčbě zlomeniny interkondylické eminence tibie. Materiál a metoda: Představená operační technika využívá artroskopii k fixaci dislokovaných zlomenin interkondylické eminence typu II a III podle McKeevera za použití zkřížených Kirchnerových drátů. Zhodnoceno je 35 pacientů ošetřených popsanou technikou. Výsledky: Nebyla zaznamenána cévní ani neurologická komplikace. U 2 pacientů bylo nezbytné provedení redresementu pro perzistující ztuhlost kloubu. Velmi dobré výsledky byly zaznamenány u 74 % pacientů, 5 % pacientů udávalo přechodný pocit nestability, 11,5 % pacientů mělo reziduální nestabilitu, v 6 % (2 pacienti) bylo nutno primárně konvertovat na otevřenou repozici. Závěr: Daná technika umožňuje přesnou repozicí fragmentů a zajišťuje dostatečnou stabilitu k hojení, má nízká perioperační rizika a je vhodnou alternativou konvenčně užívaným otevřeným technikám.

Zhodnocení charakteru a vývoje onemocnění u nemocných s uroteliálními nádory horních močových cest

MUDr.Petr Macek, Ph.D., FEBU, MUDr.Viktor Soukup, Ph.D., FEBU, prof.MUDr.Tomáš Hanuš, DrSc., MUDr.Zuzana Vaľová, MUDr.Květoslav Novák, FEBU, MUDr.Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, prof.MUDr.Jan Dvořáček, DrSc., MUDr.Ivan Pavlík, MBA

Cíl: Zhodnocení biologického chování uroteliálních karcinomů horních močových cest. Metodika: Retrospektivní analýza záznamů za období leden 1996 až leden 2010. Hodnoceno bylo 121 pacientů. Výsledky: Klinické stadium 0a mělo 22 (18,2 %), stadium I 29 (24 %), II 12 (9,9 %), III 37 (30,6 %) a IV 21 (17,3 %) pacientů. Bylo zaznamenáno 27 recidiv a 1 progrese onemocnění, 3leté přežití bez recidivy bylo 63,2 %. Nádorově specifické 3leté přežití bylo 80,3 %, celkové 3leté přežití bylo 73,7 %. Závěr: Výrazná část pacientů (47,9 %) přichází s lokálně pokročilým nebo metastatickým onemocněním. I přes radikální léčbu nejsou výsledky příliš příznivé.Endoskopie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.