Aktuality

Z posledního čísla

Využití peroperačního endonazálního ultrazvukového vyšetření při hodnocení radikality endoskopických operací selární oblasti

MUDr.Radim Lipina, Ph.D., MUDr.Petr Matoušek, Ph.D., MUDr.Tomáš Krejčí, MUDr.Jan Krajča, doc.MUDr.Pavel Komínek, Ph.D., MBA

Účel studie: Cílem práce je zhodnocení prvních zkušeností s využitím peroperačního ultrazvuku při hodnocení radikality endoskopické transnazální exstirpace nádorů selární krajiny. Použité metody: Od září do prosince 2011 bylo provedeno 13 endoskopických transnazálních operací selárních nádorů. Jednalo se o 12 pacientů s makroadenomem hypofýzy a jednoho pacienta s meningeomem. U pacientů bylo provedeno peroperační transsfenoidální ultrazvukové vyšetření. Ultrazvukové nálezy pak byly srovnány s pooperační magnetickou rezonancí. Výsledky: U 11 pacientů byla peroperačním ultrazvukem exstirpace hodnocena jako radikální, u zbylých dvou pak jako parciální. Na pooperační MR byla potvrzena radikální exstirpace u 9 pacientů. U dvou pacientů jsme byli neúspěšní při peroperačním ultrazvukovém hodnocení radikality exstirpace. Závěr: Peroperační ultrazvukové vyšetření je relativně levná a dostupná metoda hodnocení radikality endoskopických transnazálních operací. Pro zhodnocení jeho přínosu ve srovnání s peroperační magnetickou rezonancí je potřeba dalších studií.

Miniinvazivní operace jater

doc.MUDr.Zdeněk Šubrt, Ph.D., prof.MUDr.Alexander Ferko, CSc., MUDr.Filip Čečka, Ph.D., MUDr.Bohumil Jon, CSc.

Použité metody: Prospektivně byla hodnocena skupina 47 pacientů, u kterých byla od května 2006 do prosince 2011 provedena laparoskopická resekce jater. Hodnocena byla délka operačního výkonu, celková délka pobytu v nemocnici a na jednotce intenzivní péče, peroperační krevní ztráta, spotřeba transfuzních přípravků a pooperační komplikace. V případě konverze laparoskopického výkonu byl hodnocen důvod konverze. Výsledky: Za sledované období bylo dokončeno 33 laparoskopických resekcí jater. Šlo o 27 anatomických resekcí včetně hemihepatektomií a 6 neanatomických resekcí. Průměrná doba hospitalizace byla 9,1 (4–18) dní, doba pobytu na JIP činila 2,6 (0–8) dní. Doba trvání operačního výkonu byla průměrně 210 (70–425) minut. Pooperační morbidita činila 30 %, letalita byla nulová. Krevní transfuze byla podána u tří operovaných (9 %). Závěr: Naše zkušenosti ukazují, že laparoskopická resekce jater je proveditelná a bezpečná technika, ale vyžaduje velké zkušenosti v laparoskopické operativě a jaterní chirurgii.

Kam jsme došli v robotické chirurgii – rok 2011

MUDr.Jan Rejholec, MUDr.Roman Maleček, MUDr.Martin Klíma

V roce 2010 jsem na těchto stránkách popisoval první zkušenosti s robotickou kolorektální chirurgií. Popisoval jsem soubor s 55 pacienty, kteří podstoupili roboticky asistovaný výkon pro karcinom kolorekta. V tomto sdělení bychom rádi ukázali zkušenosti z třetího roku operativy s robotickým systémem daVinci v oblasti levého kolon a rekta. Metodika: Do souboru byli zahrnuti pacienti operovaní v roce 2011 na robotickém systému daVinci pro diagnózu kacinomu rekta či rektosigmatu. Předoperačně pacienti byli vyšetření koloskopicky, CT, EUS, laboratorně a dle stagingu podstoupili neoadjuvanci. Standardním výkonem byla nízká přední resekce s TME s výjimkou výše uložených tumorů. V případě kompletní LAR + TME byla provedena protektivní ileostomie, která byla zanořena s odstupem 3 měsíců nebo dle doporučení onkologa. Výsledky: V tomto článku popisujeme některé změny v technice robotické nízké přední resekce ve smyslu použití robotického systému, výsledky operantů v roce 2011, stadia, dobu výkonu a hospitalizaci. Závěr: Roboticky asistovaná nízká přední resekce je výkon plně včleněný do repertoáru Centra robotické chirurgie Krajské zdravotní a. s. Domníváme se, že je plně srovnatelná s otevřeným výkonem. Oproti němu přináší výhody miniinvazivní chirurgie a ve srovnání s laparoskopickou operativou výrazné benefity ve vizualizaci, jistotě a pevnosti obrazu a tím zvyšuje bezpečnost prováděného výkonu.

Vybrané články

Minimálně invazivní chirurgie a karcinom jícnu

doc.MUDr.Čestmír Neoral, CSc., doc.MUDr.René Aujeský, CSc.

Rozvoj miniinvazivní chirurgie pozitivně ovlivnil v posledních desíti letech i operační letalitu a morbiditu resekčních výkonů na jícnu. Časné pooperační komplikace vždy souvisely s nepříznivým uložením jícnu v mediastinu, k němuž vedly a dosud vedou pouze dvě přístupové cesty. Jednak transhiatální, která při konvenčním způsobu operace představuje preparaci bez kontroly zraku, a torakotomie, která je zatížena vyšší četností respiračních komplikací. Videoasistovaný transhiatální přístup k dolní polovině jícnu, tak jak jej používáme na I. chirurgické klinice FN v Olomouc v posledních 11 letech se jeví jako ideální, protože umožňuje resekci jícnu bez otevření hrudníku a zároveň umožňuje izolaci jícnu, včetně okolní lymfadenektomie pod kontrolou zraku. Autoři v práci prezentují zkušenosti s touto metodou, včetně komplikací a jejich následného řešení.

Význam hysteroskopie v diagnostice gynekologických malignit – vlastní zkušenosti

MUDr.Monika Dvorská, MUDr.Daniel Driák, Ph.D., RNDr.Iva Švandová, MUDr.Borek Sehnal, MUDr.Petr Holý, prof.MUDr.Michael Halaška, DrSc., MUDr.Kamila Benková, MUDr.Zuzana Špůrková

Úvod: Hysteroskopie poskytuje optické zhodnocení nálezů v dutině děložní. Hysteroskopii lze využít v rámci diagnostiky, transcervikální chirurgie či mapování lymfatik u pacientek s karcinomem endometria. Karcinom endometria je druhou nejčastěji se vyskytující gynekologickou malignitou. Jeho incidence má v naší zemi trvale vzestupný charakter. V České republice se incidence pohybuje kolem 32/100 000 žen a rok. Častou obavou při hysteroskopické diagnostice karcinomu endometria je potenciální riziko průniku nádorových buněk do peritoneální dutiny a jejich diseminace. Cílem práce bylo ověřit přítomnost maligních buněk v peritoneální laváži po předchozí hysteroskopii. Metodika: V průběhu let 2007–2009 bylo na našem pracovišti odebráno při hysteroskopicko-resekčních výkonech 407 vzorků sliznice endometria. V 56 případech byl diagnostikován karcinom endometria. U 46 pacientek, které následně podstoupily operační řešení, byla v průběhu operace odebrána lavage dutiny břišní na cytologické vyšetření. Výsledky: Z celého souboru pacientek byla vyselektována skupina 56 pacientek, u kterých byl histologicky potvrzen karcinom endometria. V žádném vzorku nebyl popsán histologicky nepříznivý typ, tj. serózní (seropapilární) a světlobuněčný (clear cell) adenokarcinom. U 45 ze sledovaných žen, které následně podstoupily operační řešení, nebyly ve vyšetřovaných nátěrech nalezeny nádorové buňky. U 1 pacientky byla popsána cytologie laváže jako suspektní. Závěr: V souladu s dostupnou tuzemskou i zahraniční literaturou a na základě vlastních výsledků jsme přesvědčeni, že hysteroskopickoresekční výkony v rámci diagnostiky karcinomu endometria nezvyšují riziko jeho diseminace do peritoneální dutiny a nezhoršují tím prognózu onemocnění. Naopak vzhledem k cílenému odběru materiálu je považujeme za maximálně přínosné v časné diagnostice tohoto onemocnění.

Měření objektů pozorovaných v průběhu endoskopického vyšetření systémem FOTOM 2008

doc.Ing.Lačezar Ličev, CSc., MUDr.Ondřej Urban, Ph.D.

objektů je v současné době určována nejčastěji odhadem, případně porovnáním s objektem známé velikosti, za tímto účelem zavedeným do pozorované oblasti. Autoři prezentují první zkušenosti s vývojem metody, umožňující přímé měření pozorovaných objektů.Endoskopie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.