Z posledního čísla

Vybrané články

Přínos endoskopie v časné detekci kolorektální neoplazie v terénu idiopatických střevních zánětů

MUDr.Martin Bortlík, Ph.D.

Idiopatické střevní záněty postihující významnou část tlustého střeva představují rizikový faktor pro vznik kolorektálního karcinomu (KRK). Koloskopické vyšetření je v současné době hlavní metodou k posouzení rizika vzniku KRK a detekci premaligních stadií i časných forem karcinomu u těchto nemocných. Tíže střevního zánětu vyjádřená přítomností strukturálních změn ve střevě patří mezi nejvýznamnější rizikové faktory kolorektální neoplazie. Pokročilé endoskopické techniky, zejména endoskopie s vysokým stupněm rozlišení a chromoendoskopie, zvyšují diagnostickou výtěžnost koloskopie a umožňují změnu dispenzárního programu od systému mnohočetných náhodných biopsií k cíleným biopsiím makroskopicky viditelných lézí. Přínos dalších, technicky náročných metod (narrow band imaging, autofluorescence, konfokální endomikroskopie) bude nutno posoudit na větších souborech pacientů. U nemocných s endoskopicky resekabilními dysplastickými lézemi může endoskopická terapie odvrátit nutnost kolektomie.

Komplexní pohled na možnosti rekonstrukce uretrovezikální anastomózy při laparoskopické či roboticky asistované laparoskopické radikální prostatektomii

MUDr.Jakub Fejfar, MUDr.Miroslav Štursa

Článek hodnotí možnosti rekonstrukce uretrovezikální anastomózy při laparoskopické či roboticky asistované laparoskopické radikální prostatektomii. Zaměřuje se na techniku rekonstrukce zadních fasciálních struktur a rhabdosfinkteru společně s technikou periuretrální suspenze s fixací dorzálního venózního svazku, jejichž účelem je obnova časné kontinence moči u pacientů po radikální operační léčbě pro karcinom prostaty.

Hodnocení kvality života žen 6 měsíců po laparoskopické tubulizaci žaludku

Mgr.Radka Bužgová, Ph.D., doc.MUDr.Pavol Holéczy, CSc., Mgr.Marek Bužga

Vítkovická nemocnice, Ostrava 3Ústav fyziologie a patofyziologie, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava Účel studie: Cílem této studie bylo zhodnotit vliv chirurgické léčby obezity na subjektivní vnímání kvality života žen v souvislosti se zdravím. Metody: Výzkumný soubor tvořilo 26 žen po laparoskopické tubulizaci žaludku. Ke sběru dat byl použit standardizovaný dotazník pro měření kvality života WHOQOL-BREF. Všechny ženy vyplnily dotazník třikrát: 1 měsíc před operací, 3 a 6 měsíců po operaci. Výsledky: Před operací vykazovaly ženy s morbidní obezitou (zejména do 45 let) statisticky významně nižší kvalitu života v oblasti psychického zdraví (p=0,0001), fyzického zdraví (p=0,0001) a také v jednotlivých položkách celkového hodnocení kvality života (p=0,0017) a spokojenosti se zdravím (p=0,0010) ve srovnání s populační normou. Již po 3 měsících po operaci došlo k výraznému zlepšení kvality života v uvedených doménách i jednotlivých položkách (p=0,0010). Po 6 měsících po operaci vykazovaly pacientky podobné průměrné hodnoty kvality života jako běžná populace. Současně došlo ke statisticky významnému snížení BMI (p<0,001). Závěr: Chirurgická léčba obezity je efektivní pro redukci hmotnosti a současně pro pozitivní změny v kvalitě života související se zdravím u žen s morbidní obezitou.

Endoskopie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.