Z posledního čísla

Vybrané články

Endosonograficky navigovaná tenkoihlová aspiračná biopsia - indikácie, technika, úskalia, komplikácie

MUDr.Martin Kliment, MUDr.Ondřej Urban, Ph.D.

Endosonograficky navigovaná tenkoihlová aspiračná biopsia (EUS-FNA) je endoskopická metóda odberu materiálu z patologickej štruktúry v stene tráviacej trubice alebo priľahlom orgáne aspiračnou ihlou pod endosonografickou kontrolou. Medzi indikácie patria masy a nejasná lymfadenopatia v zadnom mediastíne, submukózne nádory žalúdka a pažeráka, zhrubnutie steny pažeráka a žalúdka nejasnej príčiny, nodálny staging karcinómu pažeráka a žalúdka, ložiskové procesy v pankrease a v ľavom laloku pečene. Rýchla on-site cytológia zvyšuje senzitivitu EUS-FNA. Metóda je bezpečná s výskytom komplikácií v menej ako 3 % prípadov. Autori informujú o indikáciách, technike, úskaliach a komplikáciách metódy.

Endoskopický transnazální přístup k lézím selární oblasti

MUDr.Radim Lipina, Ph.D., MUDr.Petr Matoušek, Ph.D., MUDr.Tomáš Paleček, Ph.D., doc.MUDr.Pavel Komínek, Ph.D., MBA

Účel studie: Autoři analyzují soubor endoskopických transnazálních operací provedených pro patologie v oblasti selární krajiny. Použité metody: V době od března 2007 do prosince 2010 bylo na Neurochirurgické klinice FN Ostrava provedeno celkem 65 endoskopických transnazálních operací. Z tohoto počtu bylo 55 operací provedených pro adenom hypofýzy, 8 pro non-pituitární léze, 1 pro cystu Rathkeho výchlipky a 2 pacienti byli operováni pro spontánní likvoreu. Výsledky: Radikální exstirpace bylo dosaženo u 75 % afunkčních adenomů hypofýzy, u všech funkčních adenomů a meningeomů. Parciální exstirpace pak byla provedena u 1 tumoru očnice a 1 kraniofaryngeomu. Endonazálně byli také vyřešeni oba pacienti se spontánní likvoreou. V souboru se vyskytly komplikace u 6 pacientů. Tři pacienti byli reoperováni pro pooperační likvoreu. U 3 pacientů se pooperačně objevil diabetes insipidus, u jednoho pacienta pak přetrvával permanentně. Závěr: Endoskopický transnazální přístup je dnes bezpečnou miniinvazivní metodou operace adenomů hypofýz a po získání zkušeností operačního týmu je možné operovat i další léze báze lební.

Využití „open laparoscopy“ v diagnostice pokročilého karcinomu ovaria - vlastní zkušenosti

MUDr.Daniel Driák, Ph.D., MUDr.Monika Dvorská, MUDr.Borek Sehnal, MUDr.Petr Holý

Úvod: Ovariální karcinom představuje téměř čtvrtinu všech gynekologických malignit. V České republice se jeho incidence pohybuje kolem 24/100 000 žen a rok. Mortalita zůstává v porovnání s četností výskytu relativně vysoká, 14/100 000 žen a rok. Pětileté přežití se zlepšuje pouze zvolna. Cílem práce byla analýza výsledků otevřené laparoskopie – „open procedure“ provedené na našem oddělení v letech 2003–2008. Metodika: V letech 2003–2008 bylo na našem pracovišti celkem provedeno 24 „otevřených laparoskopií“. Zaznamenali jsme operační čas, operační a jiné komplikace, velikost krevní ztráty, histologický nález a další osud pacientek. Výsledky: Průměrný operační čas činil 50 minut. Nezaznamenali jsme žádné chirurgické peroperační komplikace. Reprezentativní histologické vzorky se podařilo odebrat ve všech případech. Průměrná doba hospitalizace po operaci byla 7 dní. Nezaznamenali jsme žádnou metastázu v místě laparoskopických vpichů. Zemřelo celkem 12 pacientek s průměrným přežitím 11,4 měsíce. Závěr: „Otevřenou laparoskopii“ lze považovat za bezpečnou, relativně minimálně invazivní a spolehlivou operačně-diagnostickou metodu, umožňující přímou vizualizaci břišní dutiny s téměř absolutní histologickou verifikací pokročilých intraabdominálních malignit.

Endoskopie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.