Z posledního čísla

Vybrané články

Adheze po myomektomii: možnosti prevence

MUDr.Kristýna Kubínová, doc.MUDr.Michal Mára, CSc., doc.MUDr.David Kužel, CSc.

Úvod: Myomektomie je zlatým standardem léčby myomů u žen plánujících graviditu. Je však spojena s vysokým rizikem vzniku sekundárních, tzv. de-novo, adhezí. Mezi možnosti prevence vzniku adhezí patří šetrná chirurgická technika a využití antiadhezivních prostředků. Materiál a metodika: Analýza dat z našeho pracoviště a literárních zdrojů. Provedli jsme 27 second-look laparoskopií po laparoskopické (LM, 21 pacientek) nebo otevřené (OM, 6 žen) myomektomii, při níž byl na oblast děložní sutury aplikován gel se 100% kyselinou hyaluronovou. Při second-look laparoskopii byly hodnoceny rozsah a kvalita adhezí a stanoveno modifikované skóre Americké společnosti pro fertilitu (mAFS). Výsledky: U pacientek po LM se v 5 % vyskytly adheze masivní, v 66 % jemné a 29 % pacientek nemělo adheze žádné. Průměrné skóre mAFS bylo v této skupině 0,86. Ve skupině žen po OM se ve 100 % případů v oblasti předchozí myomektomie vyskytovaly masivní adheze a průměrné skóre mAFS bylo 4,33. Závěr: První zkušenosti s aplikací gelu kyseliny hyaluronové naznačují efektivitu této látky po laparoskopické myomektomii.

Artroskopická technika „outside-inside-out“ při fixaci zlomeniny interkondylické eminence

MUDr.Vojtěch Havlas, Ph.D., MUDr.Tomáš Trč

Účel studie: Představení a zhodnocení artroskopické techniky „outside-inside-out“ při léčbě zlomeniny interkondylické eminence tibie. Materiál a metoda: Představená operační technika využívá artroskopii k fixaci dislokovaných zlomenin interkondylické eminence typu II a III podle McKeevera za použití zkřížených Kirchnerových drátů. Zhodnoceno je 35 pacientů ošetřených popsanou technikou. Výsledky: Nebyla zaznamenána cévní ani neurologická komplikace. U 2 pacientů bylo nezbytné provedení redresementu pro perzistující ztuhlost kloubu. Velmi dobré výsledky byly zaznamenány u 74 % pacientů, 5 % pacientů udávalo přechodný pocit nestability, 11,5 % pacientů mělo reziduální nestabilitu, v 6 % (2 pacienti) bylo nutno primárně konvertovat na otevřenou repozici. Závěr: Daná technika umožňuje přesnou repozicí fragmentů a zajišťuje dostatečnou stabilitu k hojení, má nízká perioperační rizika a je vhodnou alternativou konvenčně užívaným otevřeným technikám.

Analýza a možnosti prevence komplikací v gynekologické laparoskopii - retrospektivní studie

MUDr.Radek Müller, doc.MUDr.Eduard Kučera, CSc., MUDr.Zdeněk Vocásek

Článek se zaměřuje na identifikaci výskytu komplikací v gynekologické endoskopii. Analyzovanu operační techniku představuje laparoskopicky asistovaná vaginální hysterektomie (LAVH), která byla do spektra gynekologických operací zařazena v roce 1988. Kromě samotných komplikací se zároveň zamýšlíme nad možnostmi jejich prevence. Vycházíme z původní práce, která byla zhotovena na souboru 487 pacientek, jež byly operovány metodou LAVH v Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze Podolí v období let 2005–2008. Tato data porovnáváme s údaji v Národním registru komplikací v gynekologické laparoskopii. LAVH patří k moderní a výhodné terapii velké skupiny gynekologických patologií. Při dodržení nezbytných postupů je výskyt závažných komplikací podle našich výsledků jen 6,8 %. LAVH je tedy bezpečnou metodou, která plně respektuje principy minimálně invazivní chirurgie.

Endoskopie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.