Endoskopie 2012; 21(1): 8-11

Miniinvazivní operace jater

doc.MUDr.Zdeněk Šubrt, Ph.D.1,2, prof.MUDr.Alexander Ferko, CSc.1,2, MUDr.Filip Čečka, Ph.D.1, MUDr.Bohumil Jon, CSc.1
1 Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové a Lékařské fakulty UK v Hradci Králové
2 Katedra válečné chirurgie, Fakulta vojenského zdravotnictví, Univerzita Obrany Brno
Cíl: Zhodnotit časné výsledky laparoskopických resekcí jater ve FN Hradec Králové.

Použité metody: Prospektivně byla hodnocena skupina 47 pacientů, u kterých byla od května 2006 do prosince 2011 provedena laparoskopická resekce jater. Hodnocena byla délka operačního výkonu, celková délka pobytu v nemocnici a na jednotce intenzivní péče, peroperační krevní ztráta, spotřeba transfuzních přípravků a pooperační komplikace. V případě konverze laparoskopického výkonu byl hodnocen důvod konverze.

Výsledky: Za sledované období bylo dokončeno 33 laparoskopických resekcí jater. Šlo o 27 anatomických resekcí včetně hemihepatektomií a 6 neanatomických resekcí. Průměrná doba hospitalizace byla 9,1 (4–18) dní, doba pobytu na JIP činila 2,6 (0–8) dní. Doba trvání operačního výkonu byla průměrně 210 (70–425) minut. Pooperační morbidita činila 30 %, letalita byla nulová. Krevní transfuze byla podána u tří operovaných (9 %).

Závěr: Naše zkušenosti ukazují, že laparoskopická resekce jater je proveditelná a bezpečná technika, ale vyžaduje velké zkušenosti v laparoskopické operativě a jaterní chirurgii.

Klíčová slova: játra, laparoskopická technika, resekce jater, komplikace

Minimally invasive liver resections

Aim: To evaluate clinical experience with laparoscopic liver resections performed at the Department of Surgery, University Hospital in Hradec Kralove.

Methods: The group of 47 patients who underwent a miniinvasive liver resection from May 2006 to December 2011 was analysed. The operation time, hospital and ICU stay length, perioperative blood loss, transfusion units used, and postoperative complications were prospectively recorded. The reasons for conversion to open surgery were also evaluated.

Results: 33 laparoscopic liver resections were completed. There were 27 anatomical resections including hemihepatectomies and 6 non-anatomical laparoscopicaly completed liver resections. The mean hospital stay was 9.1 days (range 4–18 days). The average ICU stay was 2.6 days (range 0–8 days). The median duration of surgery was 210 minutes (range 70–425 minutes). The postoperative morbidity was 30 %, mortality was zero. Blood transfusion was administered in 3 patients (9 %).

Conclusion: The initial experience shows that laparoscopic liver resection is feasible and safety approach. However, it requires experience with advanced laparoscopic technique as well as open liver surgery.

Keywords: liver, laparoscopic technique, liver resection, complications

Zveřejněno: 1. prosinec 2012


Reference

 1. Kala Z, Benda P, Hanke I, et al. Laparoscopic resection of surface metastases in liver - description of the technique. Hepatogastroenterology 2002; 49: 889-890.
 2. Ryska M, Froněk J, Rudiš J, et al. Manuální a robotická laparoskopická resekce jater. Dvě kazuistiky. Rozhl chir 2006; 85: 511-516.
 3. Šubrt Z, Ferko A, Jon B, et al. Laparoskopické resekce jater. Úspěchy a nezdary spojené se zavedením techniky - soubor kazuistik. Rozhl chir 2009; 88: 509-513.
 4. Dindo D, Demartines N, Clavien PA. Classification of surgical complications: a new proposal with evaluation in a cohort of 6336 patients and results of a survey. Ann Surg 2004; 240: 205-213. Přejít k původnímu zdroji...
 5. Buell JF, Cherqui D, Geller DA, et al. The international position on laparoscopic liver surgery: The Louisville Statement 2008, Ann. Surg., 2009; 250: 825-830. Přejít k původnímu zdroji...
 6. Mala T, Edwin B, Rosseland AR, et al. Laparoscopic liver resection: experience of 53 procedures at a single center. J. Hepatobiliary Pancreat Surg 2005; 12: 298-303. Přejít k původnímu zdroji...
 7. Schmandra TC, Mierdl S, Bauer H, et al. Transoesophageal echocardiography shows high risk of gas embolism during laparoscopic hepatic resection under carbon dioxide pneumoperitoneum. Br J Surg 2002; 89: 870-876. Přejít k původnímu zdroji...
 8. Koffron AJ, Auffenberg G, Kung R, et al. Evaluation of 300 minimally invasive liver resections at a single institution: less is more. Ann Surg 2007; 246: 385-392. Přejít k původnímu zdroji...
 9. Simillis C, Constantinides VA, Tekkis PP, et al. Laparoscopic versus open hepatic resections for benign and malignant neoplazma - a meta-analysis. Surgery 2007; 141: 203-211. Přejít k původnímu zdroji...
 10. Topal B, Fieuws S, Aerts R, et al. Laparoscopic versus open liver resection of hepatic neoplasms: comparative analysis of short-term results. Surg Endosc 2008; 22: 2208-2213. Přejít k původnímu zdroji...
 11. Gigot JF, Glineur D, Santiago Azagra J, et al. Laparoscopic liver resection for malignant liver tumors: preliminary results of a multicenter European study. Ann Surg 2002; 236: 90-97. Přejít k původnímu zdroji...
 12. Croome KP, Yamashita MH. Laparoscopic vs open hepatic resection for benign and malignant tumors: An updated meta-analysis. Arch Surg 2010; 145(1): 109-118.
 13. Mizuguchi T, Kawamoto M, Meguro M, et al. Laparoscopic hepatectomy: a systematic review, meta-analysis, and power analysis. Surg. Today 2011; 41: 39-47. Přejít k původnímu zdroji...
 14. Nguyen KT, Geller DA. Laparoscopic liver resection-current update. Surg Clin North Am 2010; 90: 749-760. Přejít k původnímu zdroji...
 15. Belli G, Limongelli P, Fantini C, et al. Laparoscopic and open treatment of hepatocellular carcinoma in patients with cirrhosis. Br J Surg 2009; 96: 1041-1048. Přejít k původnímu zdroji...
 16. Zhou YM, Shao WY, Zhao YF, et al. Meta-Analysis of Laparoscopic Versus Open Resection for Hepatocellular Carcinoma. Dig Dis Sci 2011; 56: 1937-1943. Přejít k původnímu zdroji...
 17. Castaing D, Vibert E, Ricca L, et al. Oncologic results of laparoscopic versus open hepatectomy for colorectal liver metastases in two specialized centers. Ann Surg 2009; 250: 849-855. Přejít k původnímu zdroji...
Endoskopie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

 1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
 2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.