Endoskopie 2012; 21(1): 28-30

Kam jsme došli v robotické chirurgii - rok 2011

MUDr.Jan Rejholec, MUDr.Roman Maleček, MUDr.Martin Klíma
Robotické centrum Krajské zdravotní a. s., Ústí nad Labem

V roce 2010 jsem na těchto stránkách popisoval první zkušenosti s robotickou kolorektální chirurgií. Popisoval jsem soubor s 55 pacienty, kteří podstoupili roboticky asistovaný výkon pro karcinom kolorekta. V tomto sdělení bychom rádi ukázali zkušenosti z třetího roku operativy s robotickým systémem daVinci v oblasti levého kolon a rekta.

Metodika: Do souboru byli zahrnuti pacienti operovaní v roce 2011 na robotickém systému daVinci pro diagnózu kacinomu rekta či rektosigmatu. Předoperačně pacienti byli vyšetření koloskopicky, CT, EUS, laboratorně a dle stagingu podstoupili neoadjuvanci. Standardním výkonem byla nízká přední resekce s TME s výjimkou výše uložených tumorů. V případě kompletní LAR + TME byla provedena protektivní ileostomie, která byla zanořena s odstupem 3 měsíců nebo dle doporučení onkologa.

Výsledky: V tomto článku popisujeme některé změny v technice robotické nízké přední resekce ve smyslu použití robotického systému, výsledky operantů v roce 2011, stadia, dobu výkonu a hospitalizaci.

Závěr: Roboticky asistovaná nízká přední resekce je výkon plně včleněný do repertoáru Centra robotické chirurgie Krajské zdravotní a. s. Domníváme se, že je plně srovnatelná s otevřeným výkonem. Oproti němu přináší výhody miniinvazivní chirurgie a ve srovnání s laparoskopickou operativou výrazné benefity ve vizualizaci, jistotě a pevnosti obrazu a tím zvyšuje bezpečnost prováděného výkonu.

Klíčová slova: daVinci, kolorektální chirugie, miniinvazivní chirurgie

Our way with robot - year 2011

I have described the first experiences with robotic colorectal surgery in 2010. I have described a file of 55 patients, which went a robotic assisted operation through, because of colorectal carcinoma. In this announcement we would like to inform of experiences from the third year surgery with robotic system daVinci in the left colon and rectum area.

Methods: Patients operated in 2011 with robotic system daVinci for dg. rectal carcinoma was placed to this file. Patients had a coloscopy, CT, EUS and laboratory examinations before the operation. According to staging patients had neoadjuvant oncology therapy. Standard operation was low anterior resection with total excision of mesorectum with exclusion of high localization tumors. Protective ileostomy was constructed in case of complete LAR + TME. Ileostomy was closed after tree month or according to an oncologist opinion. Outcomes: In this text we describe some changes in the technique of the robotic low anterior resection in the point of robotic system praxis. We describe patients which had operation in 2011, stages, time of the operation, time of the hospitalization.

Conclusion: Robotic assisted low anterior resection is a kind of the operation, which is full engage to a repertoire of Center of robotic surgery – Krajská zdravotní, a. s. We believe that this method is full compared with an open operation, because it has benefits of miniinvasive surgery and compared to the laparoscopic surgery has strong benefits in visualization, safety and stability of picture. These attributes increases safety of the execute operation.

Keywords: daVinci; colorectal surgery; miniinvasive surgery

Zveřejněno: 1. prosinec 2012


Reference

 1. Vysloužil K. Komplexní léčba nádorů rekta. GRADA 2005.
 2. Martínek L, Dostalík J, Guňková P, Guňka I, Vávra P. Současný stav laparoskopické chirurgie karcinomu rekta - naše zkušenosti. Prakt Lék 2009; 89(11): 628-632.
 3. Soumarová R, Škrovina M, Machala S, Adamčík L, Bartoš Jiří. Intraoperační radioterapie v multimodální léčbě pokročilého karcinomu rekta. Rozhledy v chirurgii 2010; 11: 685-688.
 4. Ferko A. Postavení laparoskopie a robotiky v léčbě karcinomu tračníku, rekta a metastazujícího onemocnění. www.mojemedicina.cz - Brněnské onkologické dny 2011.
 5. Antoniou SA, Antoniou GA, et al. Robotic-assisted and laparoscopic surgery of the colon and rectum. Surgical Endoscopy 2011.
 6. Bianchi PP. Robotic versus laparoscopic total mesorectal excision for rectal cancer: comparative analysis of oncologic safety and short-term outcomes. Surgical Endoscopy 2011.
 7. Brenner ZR, Salathiel M, et al. Postoperative Care for the Robotic Surgery Bowel Resection Patient. Gastroenterology Nursing 2011; 34(4): 271-275. Přejít k původnímu zdroji...
 8. Kang J, Hur H, et al. Robotic Coloanal Anastomosis with or without Intersphincteric Resection for Low Rectal Cancer: Starting with the Perianal Approach Followed by Robotic Procedure. Annals of Surgical Oncology 2011.
 9. Bertani E, Chiappa A, et al. Assessing appropriateness for elective colorectal cancer surgery: clinical, oncological, and quality-of-life short-term outcomes employing different treatment approaches. International Journal of Colorectal Disease 2011: 1-11. Přejít k původnímu zdroji...
Endoskopie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

 1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
 2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.