Pokyny autorům pro psaní příspěvků do časopisu Endoskopie

Endoskopie uveřejňuje aktuální přehledy, původní práce, technické novinky a kazuistiky z různých klinických oborů s endoskopickou diagnostickou a terapeutickou tématikou, redakční články, diskusní příspěvky, zprávy z písemnictví, sjezdů a cest, recenze, novinky v endoskopii, přehledy odborných akcí, jubilejní a společenské zprávy a další endoskopickou tématiku.

Rubriky

 • Přehledové články - nejnovější poznatky o etiologii, patogenezi, diag nostice a terapii chorob a skupin one moc nění.
 • Původní (originální) práce
 • Technické novinky - zkušenosti s novými pomůckami či technickými postupy.
 • Sdělení z praxe (kazuistika)
 • Videokazuistika (text v časopise + doprovodný videozáznam na internetových stránkách)
 • Informace a komentáře - reakce na přehledné články, informace o odborných akcích, nové knihy, recenze, zprávy z konferencí, pozvánky, historické glosy a jiné.

Zpracování rukopisu

 • příspěvek pište na počítači v některém z běžných textových editorů
 • pište plynule, na celou šířku, neupravujte text do sloupců (jenom v tabulkách)
 • klávesu ENTER používejte na konci odstavce (ne na konci každého řádku)
 • rozlišujte důsledně čísla 1, 0 a písmena l, O
 • závorky jsou vždy kulaté (, )
 • před interpunkčními znaménky nikdy nedělejte mezeru, za nimi naopak vždy
 • měrné jednotky oddělujte mezerou od hodnot, používejte metrických jednotek a jednotek soustavy SI
 • používejte progresivní pravopis (Slovník spisovné češtiny – poslední vydání)
 • všechny zkratky vysvětlete při jejich prvním použití

Náležitosti rukopisu

1. Výstižný název práce, jména a příjmení všech autorů včetně titulů a pracoviště autorů. Adresa hlavního autora včetně čísla telefonu, faxu, e-mailové adresy a fotografie. Součástí článků bude zveřejnění kontaktů na autora a jeho fotografie.

2. Souhrn v českém a anglickém jazyce – stručné shrnutí obsahu příspěvku v rozsahu maximálně 10 řádků nebo max. 900 znaků (s mezerami). • Souhrn se týká: přehledových článků, původních prací, technických novinek a sdělení z praxe. U původních prací souhrn obsahuje následující části: účel studie, použité metody, výsledky a závěry.

3. Klíčová slova v rozsahu 3–6 slov v českém a anglickém jazyce • Týká se přehledových článků, původních prací, technických novinek a sdělení z praxe. Doporučeno použít seznamu hesel Index Medicus.

5. Vlastní text • Maximální rozsah textu – 5 stran (při řádkování 1,5) nebo 14 000 znaků (s mezerami).

6. Obrázky, grafy, tabulky • Vkládáte-li do textu obrázky, pošlete, prosím, také jejich originální soubory. Minimální rozlišení zasílaných obrázků je 300 dpi. Při zasílání fotodokumentace poštou posílejte, prosím, jen kvalitní originály. Všechny předlohy označte číslem, pod kterým jsou zmíněny v textu. Přetiskuje-li se obrazová dokumentace uveřejněná jinde, je nutno uvést původní pramen.

7. Videozáznam. • Video pošlete na DVD poštou na adresu redakce. Přijímáme všechny formáty. Doporučená délka záznamu: 90 s. Současně doručte do redakce podepsaný informovaný souhlas pacienta (k dispozici na www.casopisendoskopie.cz nebo v redakci).

8. Seznam literatury • Použijte maximálně 30 citací. Číslujte arabskými číslicemi v pořadí, v němž se v textu objevily poprvé. U odkazů na práce dosud nepublikované, ale přijaté k uveřejnění, uveďte název časopisu s poznámkou „v tisku“. Autory uvádějte do počtu tří a připojte et al. Pokud používáte zkratky časopisu, je nutné dodržovat ČSN 01 01 96 Zkracování názvu časopisu a jiných periodik.

 • Příklady citací
 • monografie - Novák A, Novák, BC, Nováková DE, et al. Dezinfekce a sterilizace v endoskopii. 1. vyd. Praha: Avicenum, 1988: 152.
 • příspěvek v monografické publikaci - Novák A, Novák BC. Dezinfekce v endoskopii. In: Novák A, et al. Dezinfekce a sterilizace v endoskopii. Praha: Avicenum, 1988: 45–52.
 • článek v seriálových publikacích - Novák A, Novák BC, Nováková DE. Nový typ vodiče pro intervenční endoskopii. Čs. Gastroent. Výž., 1990; 44: 20–30.
 • suplementum - Kato M, Asaka M, Shimiz Y, et al. Relationship between Helicobacter pylori infection and the prevalence, site and histological type of gastric cancer. Aliment Pharmacol Ther 2004; 20(Suppl 1): 85–89.
 • odkaz na elektronickou monografii - Olson, Nancy (ed.) Cataloging Internet resource: A Manual and Practical Guid, 2nd ed. Dublin: OCLC, 1997. Dostupný z: http://www.oclc.org/oclc/man925cat/toc.htm. Cit. 2003–04–09.

Redakce přijímá příspěvky v češtině, slovenštině nebo angličtině. Práce bude vytištěna v jazyce, ve kterém bude dodána.

O přijetí do tisku rozhoduje redakční rada na základě recenzního posudku. Hlavní autor bude o přijetí či odmítnutí práce informován.

Redakce si vyhrazuje právo provádět drobné stylistické úpravy rukopisu. Před definitivním odesláním do tisku obdrží autoři práci k provedení autorské korektury.

Právní vztahy vydavatelství s autorem jsou upravené ve smyslu ustanovení Autorského zákona.

Příspěvky, prosím, zasílejte na e-mailovou adresu: strouhalova@solen.cz

Endoskopie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

 1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
 2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.