Endoskopie, 2008, číslo 3

Slovo úvodem

doc. MUDr. Ladislav Jarolím CSc

Endoskopie 2008; 17(3): 53

Laparoskopická tubulizace žaludku - dvouleté zkušenosti

Laparoscopic sleeve gastrectomy - two years experience

doc. MUDr. Pavol Holéczy CSc

Endoskopie 2008; 17(3): 55-58

Cíl: Prezentovat zkušenosti s poměrně novou a rychle se rozšiřující bariatrickou operaci. Materiál a metody: V období od 1. 10. 2006 do 31. 7. 2008 jsme provedli celkem 46 tubulizací žaludku pro obezitu. V práci je popsán náš postup a předkládáme také výsledky dvouletého sledování pacientů. Výsledky: V prezentovaném souboru bylo 30 žen a 16 mužů. Průměrný věk v souboru byl 46,5 roku, průměrná předoperační váha byla 128,5 kg, co představuje průměrný BMI 44,2 kg/m2. V souboru jsme zaznamenali 4 včasné komplikace. Dva pacienty jsme pro krvácení reoperovali. U jedné pacientky si dvě reoperace vyžádala píštel vzniklá v linii resekce žaludku. Úmrtí...

Kvalita transuretrálnej resekcie u stredne a vysoko rizikových novodiagnostikovaných svalovinu neinfiltrujúcich nádorov močového mechúra

Quality of transurethral resection in immediate and high risk primary non-muscle invasive bladder cancer

MUDr. Roman Tomaškin

Endoskopie 2008; 17(3): 59-63

Cieľom práce bolo vyhodnotiť kvalitu primárnej TURB, stanoviť výskyt reziduálneho nádoru (RN) a vplyv klinických a histopatologických charakteristík primárneho nádoru na riziko ponechania RN. Do retrospektívnej štúdie sme zaradili 260 pacientov s novodiagnostikovaným svalovinu neinfiltrujúcim stredne a vysoko rizikovým NMM, reTURB absolvovali 124 pacienti. Hodnotili sme pohlavie, vek, pT, grading, počet a veľkosť primárnych nádorov, prítomnosť/neprítomnosť svaloviny v resekovanom tkanive, podanie/nepodanie epirubicínu do 6 hodín po TURB. Na štatistické vyhodnotenie boli použité jednofaktorové a multifaktorové analýzy. V našom súbore sme zistili...

Operační léčba hemoroidů radiofrekvenční koagulací Ligasure

Surgical treatment of haemorrhoids using radiofrequency coagulation Ligasure

doc. MUDr. Jaromír Šimša Ph.D

Endoskopie 2008; 17(3): 64-67

Úvod: Chirurgická léčba hemoroidů má i v dnešní době řadu variant, počínaje prostou excizí uzlů v různých modifikacích, přes doplerem asistovaný opich cévního zásobení až po staplerovou hemoroidektomii podle Longa. Cílem tohoto sdělení je prezentovat první zkušenosti s novou metodou – excizí hemoroidálních uzlů přístrojem Ligasure. Metody: Prospektivní unicentrická studie s cílem zhodnocení hemoroidektomie s pomocí bipolární radiofrekvenční koagulace Ligasure. Sledování bylo zaměřeno na výskyt časných pooperačních komplikací. Výsledky: V období 1. 1. 2008–31. 10. 2008 bylo na Chirurgickém oddělení Oblastní nemocnice Kolín, a. s. provedeno...

Úloha endoskopie v diagnostice clostridiové kolitidy

Role of endoscopy in diagnostic of Clostridum colitis

MUDr. Jiří Drábek

Endoskopie 2008; 17(3): 68-70

Kolitida způsobená Clostridiem difficile je komplikací antimikrobní léčby. C. difficile bylo popsáno již v roce 1935, nicméně většího významu nabylo toto onemocnění až s rozšířením širokospektrých antimikrobních léčiv. V etiopatogenezi onemocnění hraje zásadní roli rozvrat střevní mikroflóry, který vytváří vhodné podmínky pro přerůstání toxigenního kmene C. difficile, kdy toxiny A a B produkované tímto mikroorganizmem jsou pak zodpovědny za vznik onemocnění. Diagnóza onemocnění bývá založena na detekci toxinů A a B, eventuelně kultivaci C. difficile a průkazu toxigenity konkrétního kmene. Úloha endoskopie v diagnostice tohoto onemocnění bývá diskutována. V...

Postavení laparoskopické hysterektomie v doškolovacím centru

Laparoscopic hysterectomy in a teaching hospital

MUDr. Eduard Kučera CSc

Endoskopie 2008; 17(3): 71-73

Od roku 1988 byla do spektra gynekologických operací zařazena laparoskopicky asistovaná vaginální hysterektomie (LAVH). Kombinuje dva velice výhodné operační přístupy – laparoskopický a vaginální. Za uplynulých 20 let se její využití neobyčejně rozšířilo pro různá benigní, ale i maligní onemocnění ženského genitálu. V současnosti existuje několik modifikací uvedeného postupu, včetně tzv. totální laparoskopické hysterektomie (TLH). Tento článek je přehledem různých typů laparoskopických hysterektomií, včetně jejich indikací. Zároveň ukazuje na zkušenosti a postavení laparoskopické hysterektomie na autorově pracovišti.

Laser v endourologii

Laser in endourology

MUDr. Jan Pokorný

Endoskopie 2008; 17(3): 74-79

Použití laseru v medicíně a zejména v urologii představuje efektivní alternativu klasicky používaných přístupů. Laser lze s výhodou použít i při minimálně invazivní léčbě afekcí urogenitálního traktu. Přínos pro intrakorporální litotripsi je nesporný, stejnou efektivitu vykazuje při ablaci, resekci a incizi měkkých tkání při celkově menším riziku perioperační morbidity. V současné době se zdá pro kombinované použití v urologii nejlepší Ho:YAG laser, perspektivní se jeví použití Er:YAG a Tm:YAG laseru. Autoři v článku přináší přehled současných laserových aplikací v endourologii.

Jaká je vaše diagnóza ?

doc. MUDr. Jaromír Šimša Ph.D

Endoskopie 2008; 17(3): 80

V každém čísle vám budeme přinášet rubriku Jaká je vaše diagńoza ?, ve které bychom chtěli upozorňovat na velmi důležitou součást správné diagnostiky – umění pozorovat. V této rubrice budou dominovat obrázky, které doprovodí krátký text s otázkou.

Endoskopická submukózní disekce časného karcinomu žaludku

Endoscopic submucosal dissection of early gastric carcinoma

MUDr. Ondřej Urban Ph.D

Endoskopie 2008; 17(3): 81-84

Endoskopická submukózní disekce (ESD) je endoskopická metoda, vhodná k léčbě některých časných neoplázií trávicí trubice. O jejím úspěšném použití v rektu jsme jako první v českém písemnictví informovali v roce 2006 (1). Cílem tohoto sdělení je reference o úspěšné aplikaci metody ESD v žaludku.


Endoskopie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.