Endoskopie, 2009, číslo 2

Slovo úvodem

Slovo úvodem

MUDr. Eduard Kučera CSc

Endoskopie 2009; 18(2): 51

Hlavní téma

Bezpečná laparoskopie v gynekologii - prevence komplikací

Safe laparoscopy in gynaecology - complication prevention

MUDr. Eduard Kučera CSc, MUDr. Petr Valha, MUDr. Miroslava Balíčková, MUDr. Robert Dankovčík, Ph.D

Endoskopie 2009; 18(2):

V oboru gynekologie má využití laparoskopických technik dlouholetou tradici. Laparoskopie se zpočátku uplatňovala především jako diagnostická metoda u žen s neplodností, pánevní bolestí nebo k diferenciální diagnostice pánevních tumorů. S vývojem laparoskopického instrumentária a praktických dovedností operatérů se z diagnostických výkonů laparoskopie stala chirurgickou metodou, pomocí které jsou prováděny i nejsložitější operační výkony. V souvislosti s touto skutečností se do popředí zájmu dostává především správná technika výkonů a použití laparoskopického instrumentária. Tyto podmínky jsou spolu s adekvátně trénovaným operatérem předpokladem dobrých...

Komplikace gynekologické laparoskopie

Complications of gynaecological laparoscopy

MUDr. Filip Hron, MUDr. Eduard Kučera CSc, doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl CSc

Endoskopie 2009; 18(2): 54-57

Laparoskopie se v současné době stala masově využívanou diagnostickou a terapeutickou metodou, která je v rukou zkušeného operatéra pro pacienta v mnoha ohledech méně zatěžující než klasické operační přístupy a umožňuje mu snazší a rychlejší rekonvalescenci. Je však třeba mít na paměti, že každá byť sebelepší a pokrokovější metoda s sebou nadále přináší svá specifická rizika. Komplikace laparoskopie v gynekologii se vyskytují přibližně v 0,14–3,5 % případů (1). Cílem, na který je třeba upnout svou pozornost, je tedy snaha o minimalizaci všech možných rizik s laparoskopickými výkony spojených.

NOTES (Natural orifice transluminal endoscopic surgery) v gynekologii

NOTES (Natural orifice transluminal endoscopic surgery) in gyneacology

MUDr. Petr Valha, MUDr. Eduard Kučera CSc

Endoskopie 2009; 18(2): 61-63

Natural orifice transluminal endoscopic surgery (NOTES) je novou metodou, kdy přístup k operovanému orgánu je skrz přirozené tělní otvory. To znamená bez incizí břišní stěny. Technika NOTES zasahuje do všech operačních oborů. Zatímco ostatní obory si hledají nejideálnější přístupovou cestu, v gynekologii je značná výhoda s dobře známým transvaginálním přístupem. Z ostatních přístupů jsou nejznámější transgastrický, transkolonický, transvezikální atd. Cílem této nové metody, nedávno ještě experimentální, je co nejvíce omezit negativní důsledky klasických operačních technik. NOTES metoda, která se též označuje jako „scarless surgery“,...

Přehledové články

Videokymografie a digitální kymografie, kymografické nálezy u pacientů po thyreoidektomii

Videokymography and digital kymography, kymographic findings in patients after thyroidectomy

MUDr. Jan Kastner, MUDr. Michal Zábrodský, MUDr. Jaromír Astl, CSc, prof. MUDr. Eduard Zvěřina, DrSc, MUDr. Petr Lukeš, prof. MUDr. Jan Betka, DrSc

Endoskopie 2009; 18(2): 64-66

Nepřímá laryngoskopie patří mezi základní vyšetřovací metody v otorinolaryngologii. Během posledních 20 let došlo v našem oboru k prudkému rozvoji ambulantních endoskopických metod při vyšetřování hrtanu. V posledních letech se pozornost upírá k videokymografii, která dokáže zcela detailně posoudit vibrační charakteristiky hlasivek na základě jejich snímání vysokorychlostní kamerou. O jejich aplikacích a šířce nálezů pojednává následující článek.

Minimálně invazivní endoskopická a endoskopicky asistovaná chirurgie vestibulárního schwannomu

Minimally invasive endoscopic and endoscopy-assisted microsurgery of vestibular schwannoma

prof. MUDr. Jan Betka, DrSc, prof. MUDr. Eduard Zvěřina, DrSc, MUDr. Martin Chovanec, Ph.D, MUDr. Jan Kluh, MUDr. Petr Lukeš, MUDr. Josef Kraus CSc, MUDr. Jiří Lisý

Endoskopie 2009; 18(2): 67-71

Cílem článku je seznámit čtenáře s problematikou endoskopických technik v léčbě vestibulárního schwannomu, který je nejčastějším nádorem v neurootologii. Endoskopicky asistovaná mikrochirurgie představuje moderní trend chirurgické léčby tohoto onemocnění užívaný až v posledních letech. Úhlové optiky, zvětšení a dokonalá iluminace přispívají k lepší přehlednosti v operované oblasti. Endoskopie je cenná při zhodnocení radikality provedeného výkonu v oblasti vnitřního zvukovodu. Upřesnění informací o topografických poměrech kritických neurovaskulárních struktur a nádoru napomáhá chirurgovi šetřit lícní nerv a ve vybraných případech eventuálně uchovat...

Achalázie jícnu z pohledu chirurga

Oesophageal achalasia from a surgeon’s viewpoint

MUDr. René Aujeský CSc, doc. MUDr. Čestmír Neoral, CSc, prof. MUDr. Vladimír Král, CSc, prof. MUDr. Michal Dlouhý, CSc, MUDr. Radek Vrba, Ph.D, MUDr. Katherine Vomáčková

Endoskopie 2009; 18(2): 72-76

Princip terapie achalázie jícnu zůstává po desítiletí stejný. Spočívá v ovlivnění spasmu dolního jícnového svěrače. Nejobvyklejší nechirurgickou léčbou je pneumatická dilatace, která má dlouhodobější efekt než její alternativa v podobě injekční terapie botulotoxinem. Nejčastějším chirurgickým výkonem pro achalázii jícnu je ezofagokardiomyotomie. V posledních dvaceti letech se provádí videolaparoskopicky, což je od jejího zavedení do praxe před téměř sto lety jediná významná, ale zato velmi podstatná změna. Miniinvazivní přístup poskytuje výrazně větší komfort nejen nemocnému, ale i chirurgovi, kterému umožňuje provést výkon precizněji díky výbornému přehledu...

Komplexní léčba morbidní obezity

Complex therapy of morbid obesity

MUDr. Martin Hrubý, MUDr. Dobroslav Berndt, MUDr. Jan Hain, MUDr. Daniel Pospíšil

Endoskopie 2009; 18(2): 77-80

Rostoucí problém obezity přináší snahu o řešení této otázky. V posledním desetiletí je patrný rozvoj bariatrické chirurgie, tedy chirurgie obezity. Tento přehledný článek má upozornit na základní výkony v této oblasti, která ještě stále není v povědomí odborné veřejnosti dostatečně známa.

GAVE syndrom jako neobvyklá příčina mikrocytární hypochromní anémie

GAVE syndrome as an unusual cause of microcytic hypochromic anemia

MUDr. Magdalena Stefanová, MUDr. Ing. Filip Závada, prof. MUDr. Miroslav Zavoral Ph.D

Endoskopie 2009; 18(2): 82-84

88letá žena byla dlouhodobě sledována pro mikrocytární anémii léčenou opakovanými krevními převody. Příčinou byly cévní ektazie žaludečního antra. Jejich ošetření argon plasmou koagulací vedlo k stabilizaci krevního obrazu.

Jaká je vaše diagnóza?

Jaká je vaše diagnóza?

Endoskopie 2009; 18(2):

Komentáře

Achalázie jícnu z pohledu gastroenterologa. Komentář k článku: Aujeský R, et al. Achalázie jícnu z pohledu chirurga

MUDr. Radek Kroupa

Endoskopie 2009; 18(2): 76

Informace

Robotická chirurgie - koncepce a současný stav v ČR

MUDr. Michal Toběrný

Endoskopie 2009; 18(2): 85

Společenská rubrika

K životnímu jubileu prof. MUDr. Přemysla Friče, DrSc.

prof. MUDr. Miroslav Zavoral Ph.D

Endoskopie 2009; 18(2): 86


Endoskopie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.