Endoskopie, 2009, číslo 3

Slovo úvodem

Slovo úvodem

doc. MUDr. Ladislav Jarolím CSc

Endoskopie 2009; 18(3): 91

Hlavní téma

Laparoskopická modifikovaná retroperitoneální lymfadenektomie

Laparoscopic modificated retroperitoneal lymph node dissection

MUDr. Marek Schmidt FEBU

Endoskopie 2009; 18(3): 94-97

Retroperitoneální lymfadenektomie je léčebná metoda spočívající v odstranění retroperitoneálních mízních uzlin, které jsou sídlem prvních metastáz většiny nádorů varlat neseminomového typu. Před rutinním zavedením chemoterapie byla jedinou léčebnou metodou navazující na radikální orchiektomii u nádorů varlat s postižením mízních uzlin. V současné době představuje adjuvantní chemoterapie metodu volby u neseminomových nádorů varlat především pro náročnost a četné komplikace u klasické otevřené retroperitoneální lymfadenektomie. Zavedení modifikované a nervy šetřící techniky lymfadenektomie snížilo počet pozdních komplikací, ale peroperační morbidita...

Etiologie, diagnostika a terapie iatrogenních poranění močovodu při otevřených a laparoskopických operacích

The cause and the results of treatment of ureteral injuries during open operation and laparoscopy

MUDr. Matúš Chocholatý, MUDr. Marek Schmidt FEBU, MUDr. Pavel Hanek, doc. MUDr. Ladislav Jarolím CSc

Endoskopie 2009; 18(3): 98-102

Cíl práce: Zhodnotit příčiny a výsledky terapie iatrogenních poranění močovodu při otevřených a laparoskopických operacích. Metody: V letech 2002–2008 jsme ošetřili 40 nemocných s 42 iatrogenními lézemi močovodu, 15 poranění bylo rozpoznáno peroperačně a 27 poranění bylo diagnostikováno 1.– 90. pooperační den (průměr 19. den). Výsledky: Peroperačně diagnostikované poranění jsme léčili ureterorafií nebo reimplantací s 93% úspěšností. Pozdně rozpoznané léze jsme řešili primárně zavedením stentu, nefrostomie nebo jejich kombinací s úspěšností v 61 %. Závěr: Peroperačně diagnostikované a léčené poranění močovodu mají dobrou prognózu. Při...

Endoskopická a operační léčba vezikoureterálního refluxu

Endoscopic and surgery treatment of vesicoureteral reflux

MUDr. Jan Kříž, MUDr. Jan Trachta, MUDr. Jiří Morávek CSc, MUDr. Vladimír Mixa

Endoskopie 2009; 18(3): 103-104

Materiál a metoda: Od roku 2006 do roku 2008 bylo na KDCH FN Motol operováno 33 dětí s vezikoureterálním refluxem (VUR). Endoskopicky bylo ošetřeno 25 dětí (39 močovodů), u 14 dětí (18 močovodů) byla provedena reimplantace a 6 pacientů podstoupilo endoskopickou i operační léčbu pro trvající reflux po instilaci Urodexu. Výsledky: U pacientů ošetřených endoskopicky VUR kompletně vymizel u 16 močovodů a zlepšil se alespoň o jeden stupeň u 13 močovodů tj. vymizení nebo zlepšení refluxu u 74 % močovodů. Šest pacientů bylo po selhání endoskopické léčby indikováno k reimplantaci. U všech reimplantovaných močovodů jsme dosáhli kompletního vyléčení VUR,...

Současnost a perspektiva laserové litotripse v urologii

Present and perspective of laser lithotripsy in urology

MUDr. Jan Pokorný, prof. MUDr. Tomáš Hanuš DrSc

Endoskopie 2009; 18(3): 105-107

V případě indikace aktivní léčby urolitiázy je v dnešní době vedle extrakorporální litotripse (ESWL) jednoznačně preferována minimálně invazivní endoskopická intervence s možností aktivního odstranění konkrementu včetně jeho případné desintegrace. Laserová technologie je efektivnější a bezpečnější než klasické alternativy litotripse (balistická, ultrazvuková a elektrohydraulická). V současné době se k endoskopické laserové fragmentaci používají pevnolátkové lasery na bázi Yttrium-Aluminium-Garnetového (YAG) krystalu s příměsí prvků ze skupiny Lanthanoidů (Nd, Ho). Z komerčně dostupných přístrojů vykazuje nejvyšší efektivitu Ho: YAG laser. Perspektivní...

Přehledové články

Totálna excízia mezorekta pri karcinóme rekta: laparoskopický verzus konvenčný otvorený prístup

Total mesorectal excision in rectal carcinoma: laparoscopic versus conventional open surgery

MUDr. Matej Škrovina

Endoskopie 2009; 18(3): 108-111

Táto práca na základe literárneho prehľadu porovnáva laparoskopickú a konvenčnú otvorenú totálnu excíziu mezorekta u pacientov s karcinómom rekta. Zameriava sa na zhodnotenie intraoperačných a skorých pooperačných výsledkov, ako aj porovnanie kvality života a zhodnotenie onkologických kritérií terapie.

Minimálně invazivní endoskopická chirurgie štítné žlázy a příštítných tělísek

Minimally invasive endoscopic surgery of thyroid and parathyroid glands

prof. MUDr. Jan Betka, DrSc, doc. MUDr. Jaromír Astl, CSc, MUDr. Martin Chovanec, Ph.D, MUDr. Petr Lukeš, MUDr. Michal Zábrodský, doc. MUDr. Jan Plzák, Ph.D

Endoskopie 2009; 18(3): 112-115

Endoskopické techniky byly do chirurgické léčby onemocnění štítné žlázy a příštítných tělísek zavedeny teprve nedávno. Bylo popsáno větší spektrum metod a přístupů. Celosvětově nejrozšířenější technikou jsou minimálně invazivní video-asistovaná tyreoidektomie (MIVAT) a minimálně invazivní video-asistovaná paratyreoidektomie (MIVAP). Úhlové optiky, zvětšení a dokonalá iluminace umožňují z malé (≤ 3 cm) incize provést tyreoidektomii či paratyreoidektomii za současné identifikace a šetření nervů hrtanu a zdravých příštítných tělísek. Centrální přístup dovoluje eventuálně oboustranný výkon. Úzká indikační kritéria splňuje pouze kolem 10 z pacientů směřujících...

Sdělení z praxe

Radiofrekvenční ablace v terapii Barrettova jícnu - naše první zkušenosti

Radiofrequency ablation in therapy of Barret’s esophagus - our first experience

MUDr. Přemysl Falt, MUDr. Ondřej Urban Ph.D, MUDr. Petr Fojtík, MUDr. Martin Kliment

Endoskopie 2009; 18(3): 118-123

Barrettův jícen je spojen s rizikem rozvoje neoplastických změn. Časné neoplazie s velmi nízkým rizikem lymfatického šíření lze úspěšně řešit endoskopicky a vyhnout se tak operačnímu řešení. Metodou volby léčby makroskopicky patrných neoplastických lézí je endoskopická slizniční resekce, která zároveň představuje optimální lokální stagingovou proceduru. Další rizikové části Barrettova jícnu lze odstranit endoskopickými ablačními technikami, z nichž se jako nejslibnější jeví metoda radiofrekvenční ablace. Autoři prezentují první zkušenosti s touto metodou.

Videokazuistika

Endoskopická slizniční resekce Barrettova jícnu s high-grade intraepiteliální neoplazií

Endoscopic mucosal resection of Barrett‘s oesophagus with high-grade intraepithelial neoplasia

MUDr. Ondřej Urban Ph.D, MUDr. Petr Vítek, MUDr. Petr Fojtík, MUDr. Martin Kliment, MUDr. David Janík, MUDr. Přemysl Falt

Endoskopie 2009; 18(3): 117

Barrettův jícen (BJ) je prekancerózou s rizikem vývoje adenokarcinomu přibližně 0,5 % za rok. Endoskopická dispenzarizace nemocných s BJ usnadňuje diagnostiku časných stadií malignity. Terapeutická endoskopie umožnuje časné neoplazie léčit endoskopickou slizniční resekcí (EMR), endoskopickou submukózní disekcí (ESD), případně některou z ablačních technik, jako je radiofrekvenční ablace (RFA). Prezentujeme videokazuistiku endoskopické resekce high-grade intraepiteliální neoplazie pomocí transparetního nástavce a kličky (EMR-C).

Jaká je vaše diagnóza?

Jaká je vaše diagnóza ?

MUDr. Martin Bortlík

Endoskopie 2009; 18(3): 128

V každém čísle vám budeme přinášet rubriku Jaká je vaše diagnóza ?, ve které bychom chtěli upozorňovat na velmi důležitou součást správné diagnostiky – umění pozorovat. V této rubrice budou dominovat obrázky, které doprovodí krátký text s otázkou.

Technické novinky

Využití zeleného laseru (532 nm) v klinické a experimentální urologii

Use of Green Light in clinical and experimental urology

MUDr. Viktor Eret, MUDr. Jiří Klečka Ph.D, doc. MUDr. Milan Hora Ph.D, MUDr. Petr Stránský, MUDr. Petr Běhounek

Endoskopie 2009; 18(3): 124-127

Úvod: Přehledný článek shrnuje současné možnosti klinického využití „zeleného laseru“ (GreenLight, GL) především v léčbě benigní hyperplazie prostaty (BPH) a hodnotí i jeho experimentální využití. Článek je sestaven na základě literárních údajů a zejména klinické a experimentální práce autorů. Technická data: Vlastnosti GL jsou dány vlnovou délkou 532 nm a výkonem (watts, W). Původní laserový paprsek emitovaný přístrojem o výkonu 80 W na bázi krystalu kalium-titanyl-fosfát (KTP) byl recentně nahrazen přístrojem s vyšším výkonem 120 W (HPS, high performance system) na bázi krystalu litium-triborid (LBO). GL je v současnosti nejpoužívanější...

Informace

17. mezinárodní kongres EAES

doc. MUDr. Pavol Holéczy CSc

Endoskopie 2009; 18(3): 129-130

Novinka v oblasti miniinvazivní operativy v Olomouci

MUDr. Aleš Vidlář

Endoskopie 2009; 18(3): 130


Endoskopie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.