Endoskopie, 2009, číslo 4

Slovo úvodem

Slovo úvodem

MUDr. Ing. Filip Závada

Endoskopie 2009; 18(4): 135

Hlavní téma

Chromoendoskopie

Chromoendoscopy

MUDr. Petr Fojtík, MUDr. Ondřej Urban Ph.D, MUDr. Martin Kliment, MUDr. Přemysl Falt, MUDr. David Janík, MUDr. Aleš Albín

Endoskopie 2009; 18(4): 139-143

V současné době je v endoskopii soustředěna pozornost na diagnostiku a léčbu časných neoplastických lézí. Rozvíjí se nové technologie a je snaha o nalezení ideální techniky umožňující prohlédnutí velkých ploch sliznic s cílem identifikovat potenciální neoplazie. Chromoendoskopie je jedním z postupů, který zvýrazní podezřelé místo s jeho bližší charakteristikou. Je levná, dostupná a běžně použitelná. Z velké škály barviv se postupně vytřídily Lugolův roztok, indigokarmín, kongo červeň, metylenová modř a kyselina octová, kterou neřadíme přímo mezi barviva, ale má podobný efekt.

Endoskopická diagnostika a léčba časného adenokarcinomu jícnu

Endoscopic diagnostics and treatment of oesophagus early cancer

MUDr. Stanislav Rejchrt, MUDr. Rudolf Repák, prof. MUDr. Jan Bureš, CSc

Endoskopie 2009; 18(4): 144-149

Barrettův jícen (BJ) představuje známou prekancerózu spojenou se vznikem dysplazie a adenokarcinomu. Časná diagnóza neoplastických lézí vznikajících v BJ se stává častější v důsledku používání kvalitnějších endoskopů, dispenzárních programů a hlavně větší zkušeností a zvýšenou pozorností endoskopistů. Ezofagektomie představovala v minulosti jedinou kurabilní alternativu pro nemocné s časným karcinomem či těžkou dysplazií v BJ. V posledních letech nabývá na významu endoskopická slizniční resekce z důvodu upřesnění stagingu i jako definitivní léčebný zákrok, na který navazuje ablace reziduálního BJ.

Endoskopická diagnostika a liečba povrchových kolorektálnych neoplázií

Endoscopic diagnosis and treatment of superficial colorectal neoplasia

MUDr. Martin Kliment, MUDr. Přemysl Falt, MUDr. Petr Fojtík, MUDr. Ondřej Urban Ph.D

Endoskopie 2009; 18(4): 150-155

Kolorektálny karcinóm (KRK) je druhým najčastejším typom malígneho ochorenia s dobrou prognózou v prípade včasnej diagnostiky a liečby. Približne 70 % KRK vzniká v sekvencii adenóm–karcinóm, 30 % vzniká pravdepodobne bez predchádzajúcich adenomatóznych lézií, de novo. Kolonoskopia s technikami endoskopickej polypektómie a slizničnej resekcie zohráva zásadnú úlohu v sekundárnej prevencii KRK prerušením sekvencie adenóm–karcinóm. Rovnako má nesporný význam v diagnostike a liečbe včasného KRK. V súhrnom článku autori informujú o endoskopickej diagnostike a liečbe povrchových neoplázií kolorekta s cieľom poskytnúť čitateľom komplexné informácie...

Endoskopická léčba časného karcinomu žaludku: vlastní výsledky v období let 2000-2009

Endoscopic treatment of early stomach cancer: our own results from the years 2000-2009

MUDr. Ondřej Urban Ph.D, MUDr. Petr Fojtík, MUDr. Martin Kliment, MUDr. Petr Vítek, MUDr. Aleš Albín, MUDr. Přemysl Falt, MUDr. Josef Chalupa

Endoskopie 2009; 18(4): 156-160

Cíl práce: Cílem sdělení je prezentovat vlastní zkušenosti s endoskopickou léčbou časného karcinomu žaludku. Soubor nemocných a metoda: Prezentujeme soubor 22 sousledných nemocných léčených v letech 2000–2009. Výsledky: Léčbu endoskopickou slizniční resekcí nebo endoskopickou submukózní disekcí podstoupilo celkem 13 (59 %) nemocných, z nichž 3 (14 %) byli následně elektivně operováni. U celkem 9 (41 %) nemocných považujeme endoskopickou léčbu za kurativní. K primární chirurgické léčbě jsme indikovali 7 (32 %) nemocných, celkově dospělo k operaci 10 (45 %) nemocných. Dva nemocné jsme neléčili pro přítomnost dalšího, léčbou neovlivnitelného...

Endoskopická diagnostika a léčba časného spinocelulárního karcinomu jícnu je možná i v populaci s nízkou incidencí tohoto onemocnění

Endoscopic diagnosis and treatment of early spinocellular carcinoma of the oesophagus is possible even in a population with low incidence of this disease

MUDr. Petr Vítek, doc. MUDr. Pavel Komínek Ph.D, MUDr. Ivana Kajzrlíková, MUDr. Josef Chalupa, MUDr. Jiří Kuchař, MUDr. Jiří Platoš, MUDr. Vladimír Hořava jr, MUDr. Pavel Řeha, MUDr. Petr Klečka

Endoskopie 2009; 18(4): 161-166

Česká republika patří mezi země s nízkou incidencí spinocelulárního karcinomu jícnu, onemocnění je obvykle diagnostikováno v pokročilém stadiu. Nemocní s nádory hlavy a krku mají vyšší riziko tohoto onemocnění. Autoři prezentují soubor 119 nemocných s nádory hlavy a krku, u kterých bylo za pomocí chromoendoskopie s pomocí Lugolova roztoku nalezeno celkem 5 synchronních a metachronních neoplastických lézí v dlaždicovém epitelu jícnu, nemocný s těžkou dysplazií byl následně úspěšně léčen s pomocí metody endoskopické resekce. Chromoendoskopie jícnu Lugolovým roztokem v rizikových skupinách nemocných se jeví jako vhodná metoda pro diagnostiku časných...

Přehledové články

Transuretrální resekce v léčbě neinvazivních a povrchově invazivních (Ta, T1) nádorů močového měchýře

Transurethral resection in the treatment of Ta T1 bladder tumors

prof. MUDr. Marko Babjuk, CSc

Endoskopie 2009; 18(4): 167-171

Transuretrální resekce nádoru měchýře (TURB) je prvním a kritickým bodem léčby tohoto onemocnění. Optimálních výsledků lze dosáhnout, je-li výkon proveden systematicky a pečlivě dobře edukovaným urologem za použití moderních nástrojů včetně optik a video-řetězce. Urolog by měl být informován o nových perspektivních metodách zobrazení včetně fluorescenční cystoskopie a úzkopásmového zobrazení (narrow band imaging) a jejich potenciálním přínosu. Riziko perzistence části nádoru, respektive chyby při stanovení hloubky invaze, lze v indikovaných případech snížit provedením druhé doby resekce (re-TUR).

Videokazuistika

Primární neuroendokrinní karcinom uretry

Primary neuroendocrine carcinoma of the urethra

MUDr. Andrea Kastnerová, MUDr. Oto Köhler CSc, MUDr. Kamil Belej Ph.D., FEBU, MUDr. Petr Hrabal, MUDr. Patrik Georgiev

Endoskopie 2009; 18(4): 172-174

Uvádíme kazuistiku pacienta s neobvyklým nálezem primárního neuroendokrinního karcinomu v oblasti mužské uretry. Výskyt primárního neuroendokrinního nádoru v této oblasti je vzácný, v literatuře jsou dosud popsány tři případy. Tento případ jsme řešili endoskopicky transuretrální ablací tumoru holmiovým laserem.

Jaká je vaše diagnóza?

Jaká je vaše diagnóza ?

Endoskopie 2009; 18(4): 181

V každém čísle vám budeme přinášet rubriku Jaká je vaše diagnóza ?, ve které bychom chtěli upozorňovat na velmi důležitou součást správné diagnostiky – umění pozorovat. V této rubrice budou dominovat obrázky, které doprovodí krátký text s otázkou. Správnou odpověď se dozvíte vždy v následujícím čísle. První luštitel, který nám do vydání dalšího čísla zašle správnou odpověď, obdrží knihu z vydavatelství Grada dle vlastního výběru do hodnoty 500 Kč. Potěší nás, když do této rubriky přispějete svou zajímavou obrazovou kazuistikou i vy.


Endoskopie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.