Endoskopie, 2010, číslo 1

Slovo úvodem

Slovo úvodem

doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D.

Endoskopie 2010; 19(1): 3

-

Hlavní téma

Kolorektální program Centra robotické chirurgie Krajské zdravotní a. s.

from august 2008.

MUDr.Jan Rejholec, MUDr.Josef Smetana

Endoskopie 2010; 19(1): 6-8

Laparoskopická kolorektální chirurgie je plně etablovaná v repertoáru české chirurgie. Dovolujeme si představit další z modalit miniinvazivního přístupu v operativě kolorekta – robotickou chirurgii prostřednictvím systému da Vinci. Na souboru 55 operantů, kteří podstoupili resekční výkon v oblasti levého kolon a rekta, ukazujeme první zkušenosti s touto miniinvazivní technikou, která je na našem pracovišti zavedena od srpna roku 2008.

Využití robotického systému da Vinci při řešení kompletního prolapsu rekta

Robotic system da Vinci in the treatment of complete rectal prolaps

MUDr.Petr Vlček, Ph.D., doc.MUDr.Lenka Veverková, Ph.D., prof.MUDr.Ivan Čapov, CSc., MUDr.Jiří Korbička, Ph.D., MUDr.Štěpán Chalupník, MUDr.Václav Jedlička, Ph.D., MUDr.Jan Doležel, Ph.D., MUDr.Bohuslav Kianička, Ph.D., MUDr.Petra Vlčková, MUDr.Jiří Dolina, Ph.D., MUDr.Dagmar Zvoníčková

Endoskopie 2010; 19(1): 9-13

Cíl studie: Cílem této práce bylo zhodnocení výsledků chirurgické léčby prolapsu rekta pomocí robotického systému da Vinci během tříletého intervalu na I. chirurgické klinice v Brně. Metodika: Do souboru byli zahrnuti pacienti operovaní pro kompletní prolaps rekta od května 2006 do května 2009. Pro tento typ onemocnění bylo celkem operováno 37 pacientů s využitím robotického systému da Vinci – resekční rektopexe, přední (Ripstein) či zadní (Wells) rektopexe. Všichni pacienti jsou před operací podrobně vyšetření (klinické vyšetření, endoskopie, defekografie, anorektální manometrie, „transit time“ a elektromyografie sfinkterů....

Pohled cévního chirurga na roboticky asistované operace

Robot-assisted surgery - point of view of the vascular surgean

doc.MUDr.Petr Štádler, Ph.D., MUDr.Libor Dvořáček, MUDr.Petr Vitásek, MUDr.Pavel Matouš

Endoskopie 2010; 19(1): 14-16

Použité metody: Robotický tým cévních chirurgů navrhnul operační postupy pro jednotlivé typy cévních rekonstrukcí. Lékařům se podařilo nalézt nejen nejvhodnější rozmístění portů tak, aby bylo možno pohodlně použít robotický systém v cévní chirurgii, ale i zmodifikovali transperitoneální přístup, který je dnes používán. Výsledky: V uváděném souboru není mortalita a ve čtyřech případech (2,7 %) byla nutná konverze na klasickou operaci. Čtyři pacienti (2,7 %) prodělali pooperační komplikaci. Jednou (0,7 %) nastala během operace technická porucha robotického zařízení a jedenkrát (0,7 %) muselo být od operace ustoupeno pro inoperabilní nález na...

„State of art“ robotické chirurgie

“State of art” of robotic surgery

doc.MUDr.Lenka Veverková, Ph.D., prof.MUDr.Ivan Čapov, CSc., MUDr.Petr Vlček, Ph.D., MUDr.Jan Doležel, Ph.D.

Endoskopie 2010; 19(1): 17-20

V předloženém článku je zpracovaná historie a detailní technický popis robotického systému da Vinci. Popsány jsou výhody i nevýhody robotických operací. Je podán přehled o indikacích a počtu robotických operacích v ČR od první operace v roce 2005 až dosud. Celkem bylo provedeno 3 086 robotických operací od 1. 10. 2005 do 19. 3. 1010 v celé České republice. Autoři popisují i osobní zkušenosti z čtyřleté praxe dobře fungujícího Centra robotické chirurgie.

Původní práce

Chirurgická léčba jednostranné parézy zvratného nervu

Surgical treatment of unilateral recurrent laryngeal nerve

MUDr.Jan Kastner, MUDr.Michal Zábrodský, doc.MUDr.Jaromír Astl, CSc., prof.MUDr.Eduard Zvěřina, DrSc., MUDr.Lubor Mrzena, Ph.D., doc.MUDr.František Šram, CSc., RNDr.Jan Švec, Ph.D.et Ph.D., MUDr.Eva Kastnerová, prof.MUDr.Jan Betka, DrSc.

Endoskopie 2010; 19(1): 21-27

Jednostranná paréza zvratného nervu vzniká nejčastěji iatrogenně. Její léčba je konzervativní i chirurgická. Autoři prezentují soubor 10 pacientů léčených v letech 2002–2007 s etiologicky rozmanitou anamnézou jednostranné parézy zvratného nervu a výsledky chirurgické léčby, která zahrnovala medializační tyreoplastiku a suturu přerušeného nervu. Jsou diskutovány indikace k chirurgické léčbě a její funkční výsledky v závislosti na zvoleném typu metody.

Endoskopická liečba krvácania z horného gastrointestinálneho traktu

Endoscopy treatment of upper gastrointestinal tract bleeding

prof.MUDr.Jozef Radoňak, CSc., MUDr.Tomáš Toporcer, MUDr.Lucia Lakyová, Ph.D., prof.MUDr.Juraj Bober, CSc.

Endoskopie 2010; 19(1): 29-33

v Košiciach bolo pre príznaky krvácania z hornej tráviacej rúry od januára 2006 do decembra 2008 hospitalizovaných 191 pacientov. Urgentná gastroskopia bola vykonaná u 182 (96 %) pacientov, priemerný počet endoskopických vyšetrení u jedného pacienta bol 1,53. Mortalita súboru bola 2,09 % (4 pacienti). Celková úspešnosť terapie krvácania z horného gastrointestinálneho traktu (UGIB) v našich podmienkach je prinajmenšom porovnateľná s úspešnosťou terapie prezentovanou svetovou literatúrou. Záverom štúdie je fakt, že urgentná gastroskopia a intervencia počas vyšetrenia je najdôležitejšou zložkou manažmentu pacienta s UGIB.

Laparoskopická pyeloplastika

Laparoscopic pyeloplasty

MUDr.Marek Schmidt, FEBU, MUDr.Pavel Hanek, MUDr.Štěpán Veselý, Ph.D., doc.MUDr.Ladislav Jarolím, CSc.

Endoskopie 2010; 19(1): 34-36

Laparoskopická pyeloplastika patří mezi náročnější operační výkony v urologii a je závislá na zvládnutí techniky intrakorporálního stehu. Pacientům přináší výrazně lepší pooperační průběh, méně komplikací a zkracuje rekonvalescenci. Práce dokumentuje indikace, techniku a výsledky prvních 12 laparoskopicky provedených pyeloplastik. Při průměrném operačním času 206 minut a průměrné hospitalizaci 6,7 dne jsme bez konverze a bez komplikací pyeloplastiku dokončili u všech pacientů. Ve všech případech došlo ke kompletnímu ústupu předoperační symptomatologie a vymizení obstrukčního charakteru křivky při pooperační dynamické scintigrafii.

Videokazuistika

Endoskopická pseudocystogastrostomie

Endoscopic pseudocystogastrostomy

MUDr.Ondřej Urban, Ph.D., MUDr.Petr Fojtík, MUDr.Martin Kliment

Endoskopie 2010; 19(1): 37

Symptomatickou pseudocystu pankreatu lze řešit chirurgicky, radiologicky nebo endoskopicky. Endoskopický výkon může být proveden bez pomocí endosonografie, po předchozím endosonografickém vyšetření (endosonografická asistence) nebo v průběhu endosonografického vyšetření (endosonografická navigace). Prezentujeme videokazuistiku endosonograficky asistované endoskopické pseudocystogastrostomie.

Jaká je vaše diagnóza?

Jaká je vaše diagnóza ?

MUDr. Martin Bortlík

Endoskopie 2010; 19(1): 42

-

Technické novinky

THD - Transanální hemoroidální dearterializace

THD - Transanal hemorrhoidal dearterialisation

MUDr.Július Örhalmi, MUDr.Stanislav Jackanin, MUDr.Karel Klos, MUDr.Pavol Biath, doc.MUDr.Pavol Holéczy, CSc.

Endoskopie 2010; 19(1): 38-41

Transanální hemoroidální dearterializace (THD) se provádí ve Vítkovické nemocnici od r. 2007. Jedná se o semiinvazivní chirurgickou metodu, kde se pomocí Dopplerovské sonografie detekuje signál z hemoroidální artérie, která se pak cíleně podváže. Indikací k THD je hemoroidální nemoc II. a III. stupně a iniciální IV. stupeň. THD se ve Vítkovické nemocnici provádí v rámci jednodenní chirurgie. Autoři mají zkušenost s ošetřením 74 pacientů s THD. Ve srovnání s Longovou operací nebo s klasickou hemoroidektomií je zde výrazně nižší pooperační rekonvalescence a trvání pooperačních bolestí. Výhodou THD je, že odpadá riziko raných komplikací a snižuje...


Endoskopie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.