Endoskopie, 2010, číslo 2

Slovo úvodem

Jarda Jágr má pravdu...

MUDr. Eduard Kučera, CSc.

Endoskopie 2010; 19(2): 47

-

Hlavní téma

Význam hysteroskopie v diagnostice gynekologických malignit - vlastní zkušenosti

Significance of hysteroscopy in diagnostics of gynaecological malignancy - clinical experience

MUDr.Monika Dvorská, MUDr.Daniel Driák, Ph.D., RNDr.Iva Švandová, MUDr.Borek Sehnal, MUDr.Petr Holý, prof.MUDr.Michael Halaška, DrSc., MUDr.Kamila Benková, MUDr.Zuzana Špůrková

Endoskopie 2010; 19(2): 50-52

Úvod: Hysteroskopie poskytuje optické zhodnocení nálezů v dutině děložní. Hysteroskopii lze využít v rámci diagnostiky, transcervikální chirurgie či mapování lymfatik u pacientek s karcinomem endometria. Karcinom endometria je druhou nejčastěji se vyskytující gynekologickou malignitou. Jeho incidence má v naší zemi trvale vzestupný charakter. V České republice se incidence pohybuje kolem 32/100 000 žen a rok. Častou obavou při hysteroskopické diagnostice karcinomu endometria je potenciální riziko průniku nádorových buněk do peritoneální dutiny a jejich diseminace. Cílem práce bylo ověřit přítomnost maligních buněk v peritoneální laváži po předchozí...

Využití „open laparoscopy“ v diagnostice pokročilého karcinomu ovaria - vlastní zkušenosti

The use of “open laparoscopy” in diagnosis of advanced ovarian cancer - our experience

MUDr.Daniel Driák, Ph.D., MUDr.Monika Dvorská, MUDr.Borek Sehnal, MUDr.Petr Holý

Endoskopie 2010; 19(2): 53-54

Úvod: Ovariální karcinom představuje téměř čtvrtinu všech gynekologických malignit. V České republice se jeho incidence pohybuje kolem 24/100 000 žen a rok. Mortalita zůstává v porovnání s četností výskytu relativně vysoká, 14/100 000 žen a rok. Pětileté přežití se zlepšuje pouze zvolna. Cílem práce byla analýza výsledků otevřené laparoskopie – „open procedure“ provedené na našem oddělení v letech 2003–2008. Metodika: V letech 2003–2008 bylo na našem pracovišti celkem provedeno 24 „otevřených laparoskopií“. Zaznamenali jsme operační čas, operační a jiné komplikace, velikost krevní ztráty, histologický...

Adheze po myomektomii: možnosti prevence

Post-myomectomy adhesions: prevention

MUDr.Kristýna Kubínová, doc.MUDr.Michal Mára, CSc., doc.MUDr.David Kužel, CSc.

Endoskopie 2010; 19(2): 56-60

Úvod: Myomektomie je zlatým standardem léčby myomů u žen plánujících graviditu. Je však spojena s vysokým rizikem vzniku sekundárních, tzv. de-novo, adhezí. Mezi možnosti prevence vzniku adhezí patří šetrná chirurgická technika a využití antiadhezivních prostředků. Materiál a metodika: Analýza dat z našeho pracoviště a literárních zdrojů. Provedli jsme 27 second-look laparoskopií po laparoskopické (LM, 21 pacientek) nebo otevřené (OM, 6 žen) myomektomii, při níž byl na oblast děložní sutury aplikován gel se 100% kyselinou hyaluronovou. Při second-look laparoskopii byly hodnoceny rozsah a kvalita adhezí a stanoveno modifikované skóre Americké...

Problematika anteriorního kompartmentu při laparoskopické sakropexi

The question of anterior compartment in laparoscopic sarcopexy

MUDr.Radek Chvátal

Endoskopie 2010; 19(2): 61-64

Komplexní korektury pánevního dna při jeho defektech patří k náročným urogynekologickým výkonům. Promontoriální fixace je jedním z nich. Vzhledem k provázanosti vztahů jednotlivých kompartmentů a rovin může dojít k dekompenzaci funkční a anatomické kompartmentu předního. Uvádím nabídku simultánních, či odložených výkonů, které případné komplikace řeší, nebo jim předcházejí. Rozvoj laparoskopických technik umožňuje provést výkony touto metodou. I přes nástup vaginálních operací používajících umělé implantáty si zachovává laparoskopická technika pevné místo, zejména pro relativní fyziologii postupu a minimum komplikací.

Původní práce

Artroskopicky asistovaná artrodéza hlezenního kloubu

Arthroscopicaly assisted arthrodesis of ankle joint

MUDr.Pavel Sadovský, MUDr.Libor Filip, MUDr.David Musil

Endoskopie 2010; 19(2): 65-67

Účel: Od roku 2003 používáme ke zpevnění horního hlezenního kloubu artroskopickou metodu. Postupně jsme v indikovaných případech nahradili dříve používané metody otevřených operačních procedur. Metoda artroskopicky asistované dézy hlezna se jeví jako perspektivní alternativa a účelem sdělení je vysvětlit princip a výhody této metody. Metoda: Pracujeme se standardní artroskopickou výbavou. Používáme 2 až 3 vstupní porty. Po mobilizaci hlezna, resekci měkkých tkání a kl. povrchů stabilizujeme postavení talu a vidlice dist. bérce 3–4 šrouby. Po operaci nakládáme sádrové „T“ a „U“ fixační dlahy na 6 týdnů. Podle...

Přehledové články

Laparoskopické výkony na pankreatu

Laparoscopic pancreatic surgery

prof.MUDr.Robert Gürlich, CSc.

Endoskopie 2010; 19(2): 68-70

V přehledovém článku jsou uvedeny současné možnosti laparoskopické chirurgie slinivky břišní. Laparoskopická enukleace neuroendokrinních nádorů a laparoskopická distální resekce pankreatu na řadě pracovišť již patří do standardního spektra chirurgických výkonů. Laparoskopická pankreatoduodenektomie nadále zůstává výkonem výběrovým pro zatím několik málo světových pracovišť.

Sdělení z praxe

Radiofrekvenční ablace v terapii časného spinocelulárního karcinomu jícnu

Radiofrequency ablation in management of early squamous cell carcinoma of the esophagus

MUDr.Přemysl Falt, MUDr.Ivana Kajzrlíková, MUDr.Petr Vítek, MUDr.Ondřej Urban, Ph.D., doc.MUDr.Pavel Komínek, Ph.D.

Endoskopie 2010; 19(2): 71-74

Radiofrekvenční ablace je podle dosavadních výsledků efektivní a bezpečná metoda eradikace Barrettova jícnu s časnou neoplazií. Zatím omezené zkušenosti poukazují i na její potenciál v terapii časných spinocelulárních neoplazií jícnu. Autoři prezentují případ léčby časného spinocelulárního karcinomu jícnu kombinací několika sezení endoskopické slizniční resekce a radiofrekvenční ablace.

Jaká je vaše diagnóza?

Jaká je vaše diagnóza ?

Branislav Kunčák

Endoskopie 2010; 19(2): 85

-

NOTES

NOTES - současný stav v České republice

NOTES - present status in the Czech Republic

MUDr.Jan Martínek, Ph.D., prof.MUDr.Miroslav Ryska, CSc.

Endoskopie 2010; 19(2): 75-78

NOTES – Natural Orifices Transluminal Endoscopic Surgery – se používá ve spojitosti s novým, prozatím experimentálním, přístupem k operovaným orgánům skrze přirozená tělní ústí. Nejčastějším přístupem je gastrointestinální trakt, kdy se vytvoří artificiální přístup do dutiny břišní v žaludku či rektu. Lze využít také přístupu transvaginálního či transvezikálního. Autoři se v souhrnné části zmiňují o historii tohoto přístupu a současné experimentální fázi, ať již na zvířeti nebo v rámci klinického experimentu. V další části podávají přehled o jednotlivých českých pracovištím zabývajících se experimentálně touto problematikou. V závěrečném...

Technické novinky

Měření objektů pozorovaných v průběhu endoskopického vyšetření systémem FOTOM 2008

Measurement of objects observed during endoscopy using the FOTOM 2008 system

doc.Ing.Lačezar Ličev, CSc., MUDr.Ondřej Urban, Ph.D.

Endoskopie 2010; 19(2): 79-84

objektů je v současné době určována nejčastěji odhadem, případně porovnáním s objektem známé velikosti, za tímto účelem zavedeným do pozorované oblasti. Autoři prezentují první zkušenosti s vývojem metody, umožňující přímé měření pozorovaných objektů.

Informace

Sestry nacvičovaly mj. ošetřování ran

Jiří Šefl, Bc.Lenka Šeflová

Endoskopie 2010; 19(2): 86

Olomoucké kongresové centrum RCO se v pátek 16. dubna stalo dějištěm třetího ročníku konference Sestra v praxi. Zúčastnilo se jej více než 600 nelékařských zdravotnických pracovníků. Zaplněného sálu lze usoudit, že příspěvky byly pro návštěvníky zajímavé a přínosné.


Endoskopie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.