Endoskopie, 2010, číslo 3-4

Hlavní téma

Komplexní pohled na možnosti rekonstrukce uretrovezikální anastomózy při laparoskopické či roboticky asistované laparoskopické radikální prostatektomii

A complex view of the options for reconstruction of urethrovesical anastomosis

MUDr.Jakub Fejfar, MUDr.Miroslav Štursa

Endoskopie, 2010; 19(3-4): 94-95

Článek hodnotí možnosti rekonstrukce uretrovezikální anastomózy při laparoskopické či roboticky asistované laparoskopické radikální prostatektomii. Zaměřuje se na techniku rekonstrukce zadních fasciálních struktur a rhabdosfinkteru společně s technikou periuretrální suspenze s fixací dorzálního venózního svazku, jejichž účelem je obnova časné kontinence moči u pacientů po radikální operační léčbě pro karcinom prostaty.

Laparoskopický prístup v liečbe vrodených anomálií obličiek

A laparoscopic approach in the treatment of the upper urinary tract anomalies

doc.MUDr.Ján Ľupták, PhD., MUDr.Michael Vraný, MUDr.Boris Eliáš, PhD., doc.MUDr.Ján Švihra, PhD., MUDr.Roman Tomaškin, PhD., prof.MUDr.Ján Kliment, CSc.

Endoskopie, 2010; 19(3-4): 96-100

Cieľ: Autori urobili retrospektívnu analýzu výsledkov laparoskopických operácií u pacientov s vrodenými anomáliami obličiek. Materiál a metodika: Laparoskopicky sme operovali 5 žien a 4 mužov priemerného veku 36,7 roka (12–59 r.) s anomáliami horných močových ciest v období 3/2000–2/2010. Sedem pacientov malo pelvickú dystopiu obličky a dvaja pacienti mali zdvojenú obličku. Laparoskopickú heminefrektómiu sme urobili dvom pacientom s obštrukciou a poruchou funkcie horného/dolného pólu obličky. Urobili sme tri nefrektómie, tri pyelotómie a jednu resekčnú plastiku podľa Hynes-Andersona u pacientov s pelvickou dystopiou obličky. U...

Lze laparoskopickou adrenalektomii považovat za „zlatý standard“ ?

Is laparoscopic adrenalectomy the gold standard ?

prof.MUDr.Mojmír Kasalický, CSc., MUDr.Radek Pohnán, MUDr.Radek Doležel, doc.MUDr.Tomáš Zelinka, CSc.

Endoskopie, 2010; 19(3-4): 101-104

Úvod: Počátek miniinvazivního přístupu v operaci nadledvin můžeme datovat od roku 1992, kdy Gagner jako první na světe provedl adrenalektomii laparoskopickou metodou. Od té doby se laparoskopická adrenalektomie (LA) postupně stala téměř „zlatým standardem“. Typickou indikací k LA je aldosteron-produkující adenom, Cushingův syndrom, feochromocytom nebo méně často se vyskytující adrenální cysty a myelolipomy. Metoda: LA je nejčastěji prováděna transperitoneálním přístupem s polohou nemocného na boku, méně často na zádech. Retroperitoneální přístup je používán méně. Na základě literárních údajů lze říci, že v poslední době počet...

Postavení koloskopie u idiopatických střevních zánětů

The position of colonoscopy in inflamatory bowel diseases

prof.MUDr.Milan Lukáš, CSc.

Endoskopie, 2010; 19(3-4): 105-112

Koloskopické vyšetření je hlavní vyšetřovací a terapeutická metoda, která se využívá u všech pacientů s Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou. Její největší význam spočívá při stanovení diagnózy IBD, zjištění zánětlivé aktivity a rozsahu postižení tlustého střeva. Je nezbytnou součásti všech postupů při vytvoření diferenciální diagnózy. V současné době se stále ve větší míře používá při zhodnocení účinnosti podávané biologické a imunosupresivní léčby. U vybraných pacientů je základní metodou pro aplikaci některých terapeutických postupů, jako je provádění dilatací střevních stenóz. Dispenzární programy vysokorizikových skupin nemocných se...

Přínos endoskopie v časné detekci kolorektální neoplazie v terénu idiopatických střevních zánětů

Usefulness of endoscopy in early detection of colorectal neoplasia in patients with inflammatory bowel disease

MUDr.Martin Bortlík, Ph.D.

Endoskopie, 2010; 19(3-4): 113-116

Idiopatické střevní záněty postihující významnou část tlustého střeva představují rizikový faktor pro vznik kolorektálního karcinomu (KRK). Koloskopické vyšetření je v současné době hlavní metodou k posouzení rizika vzniku KRK a detekci premaligních stadií i časných forem karcinomu u těchto nemocných. Tíže střevního zánětu vyjádřená přítomností strukturálních změn ve střevě patří mezi nejvýznamnější rizikové faktory kolorektální neoplazie. Pokročilé endoskopické techniky, zejména endoskopie s vysokým stupněm rozlišení a chromoendoskopie, zvyšují diagnostickou výtěžnost koloskopie a umožňují změnu dispenzárního programu od systému mnohočetných...

Kapslová endoskopie u IBD

Capsule endoscopy in patient with Inflammatory Bowel Diseases

MUDr.Tomáš Douda, Ph.D.

Endoskopie, 2010; 19(3-4): 117-120

Nejvhodnější indikací kapslové endoskopie u idiopatických střevních zánětů je suspektní Crohnova choroba. Kapsle může detekovat časné postižení tenkého střeva Crohnovou chorobou přehlédnuté tradičními rentgenovými metodami. Senzitivita vyšetření je vyšší než u push enteroskopie, CT/MR enteroklýzy. Kapslová endoskopie u diagnostikované Crohnovy choroby, IBD neklasifikované kolitidy a ulcerózní kolitidy napomůže přesné diagnóze nebo lépe určí rozsah postižení chorobou. Může dojít k retenci kapsle. Přítomnost stenózy je kontraindikací kapslové endoskopie. Index aktivity pro tíži postižení při kapslové endoskopii není dosud obecně akceptován a...

Postavení endoskopické dilatace v léčbě pooperačních stenóz u nemocných s Crohnovou chorobou

Endoscopic ballon dilatation in the treatment of anastmotic strictures in patients with Crohn’s disease

MUDr.Martin Bortlík, Ph.D., MUDr.Eva Bouzková, MUDr.Dana Ďuricová, MUDr.Viktor Komárek, MUDr.Naďa Machková, prof.MUDr.Milan Lukáš, CSc.

Endoskopie, 2010; 19(3-4): 121-124

Úvod: Nemocní s Crohnovou chorobou dospějí až v 80 % případů do stadia stenózující nebo perforující formy onemocnění. Většina těchto pacientů je operována a současně vystavena riziku recidivy onemocnění se vznikem nové stenózy v anastomóze. Cíl a metodika studie: V retrospektivní studii jsme posuzovali účinnost a bezpečnost endoskopické dilatace anastomotických stenóz na souboru nemocných sledovaných v centru specializovaném na léčbu idiopatických střevních zánětů. Výsledky: Do studie bylo zahrnuto 54 pacientů průměrného věku 40,5 ± 12,8 roku, kteří podstoupili celkem 86 dilatací. Okamžitého endoskopického efektu hodnoceného průchodností...

Přehledové články

Robotická chirurgie v otorinolaryngologii, chirurgii hlavy a krku a její indikace

ORL zákroky.

MUDr.Karel Sláma

Endoskopie, 2010; 19(3-4): 129-132

Transorální robotická chirurgie (TORS) a transaxilární thyroidectomie jsou v současné době nejvíce dostupné a nejvíce efektivní roboticky prováděné výkony v oblasti hlavy a krku. Robotická chirurgie umožňuje poskytnout pacientovi ekvivalentní a precizní ošetření onemocnění v oblasti laryngofaryngeální trubice a u onemocnění štítné žlázy díky použití 3D zobrazení s vysokým stupněm rozlišením stejně jako konvenční transorální nebo zevní chirurgické postupy. V porovnání se zevními přístupy nabízí robotická chirurgie výhody endoskopických přístupů, jako jsou malá nemocnost a výborné funkční a kosmetické výsledky. Výkony se tak řadí mezi minimálně...

Artroskopická rekonstrukce rotátorové manžety

Arthroscopic rotator cuff repair

MUDr.Pavel Přikryl, MUDr.Mohibulah Rafi, MUDr.Jiří Selucký

Endoskopie, 2010; 19(3-4): 133-135

Artroskopie je moderní metodou ošetření kloubních struktur a možnosti ošetření patologických nálezů artroskopicky se stále rozšiřují. V oblasti ramene je tento posun díky vývoji rekonstrukčních technologií velice rychlý a tak je dnes již běžné kvalitní ošetření ruptury rotátorové manžety ramene artroskopicky. Abychom dosáhli dobrého funkčního výsledku, je třeba pochopit etiologii vzniku trhliny rotátorové manžety a zvolit optimální technologii k její nápravě. Artroskopicky jsme schopni odstranit příčinu trhliny a také její pevnou a funkční reinzerci na velký hrbol hlavice humeru. Rekonstrukce této šlachy musí být navíc tak pevná, aby dovolovala...

Videokazuistika

Recidivující krvácení z bulbu duodena z píštěle aneuryzmatu arteria hepatica

Recurrent gastrointestinal bleeding from arterio-intestinal fistula

MUDr.Martin Hanousek, MUDr.Vladimíra Štefková, MUDr.Petr Fojtík, MUDr.Martin Kliment, MUDr.Přemysl Falt, MUDr.Ondřej Urban, Ph.D., doc.MUDr.Čestmír Neoral, CSc., doc.MUDr.Roman Havlík, Ph.D., MUDr.Jaroslav Krátký

Endoskopie, 2010; 19(3-4): 125-128

Aneuryzma arteria hepatica (hepatic arterial aneurysma – HAA) je vzácné onemocnění. Jeho ruptura je velice závažnou komplikací. U 46 % symptomatických pacientů je přítomno gastrointestinální krvácení. Při píštělích do zažívacího traktu jsou vysoké krevní ztráty. Diagnostika onemocnění je možná pomocí ultrasonografického vyšetření, CT vyšetření, angiografického vyšetření, MR (magnetické rezonance), vzácněji při endosonografickém vyšetření a zcela raritně při ezofagogastroduodenoskopii. Formou videokazuistiky prezentujeme případ 38letého muže s recidivujícím krvácením z bulbu duodena. Za pomoci gastroskopie a endosonografie byla diagnostikována...

Jaká je vaše diagnóza?

Jaká je vaše diagnóza?

Endoskopie, 2010; 19(3-4): 138

Technické novinky

Transvaginální hydrolaparoskopie

Transvaginal hydrolaparoscopy

doc.MUDr.Tonko Mardešić, CSc.

Endoskopie, 2010; 19(3-4): 136-137

Laparoskopie je jediná metoda umožňující exaktní diagnostiku tuboperitoneálního faktoru poruchy plodnosti. Vzhledem ke své invazivitě je transabdominální laparoskopie často odsouvána až na konec diagnostického procesu. Transvaginální hydrolaparoskopie je ambulantní minimálně invazivní výkon nezasahující do každodenního života pacientky. Vzhledem k vynikající snášenlivosti a jednoduchosti provedení je prováděn již na počátku diagnostického algoritmu a umožňuje včasné stanovení racionálního léčebného postupu.


Endoskopie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.