Endoskopie, 2011, číslo 1

Slovo úvodem

Časopis Endoskopie - 20 let

prof. MUDr. Přemysl Frič, DrSc.

Endoskopie 2011; 20(1): 3

Hlavní téma

Novinky v chirurgii - slovo úvodem

doc. MUDr. Pavol Holéczy, CSc.

Endoskopie 2011; 20(1): 7

Laparoskopické operácie na pankrease - vlastné skúsenosti

Laparoscopic operations on the pancreas - own experience

prof.MUDr.Peter Kothaj, CSc., MUDr.Igor Slobodník

Endoskopie 2011; 20(1): 8-10

Roosevelta v Banskej Bystrici. V období 2005–2010 bolo na tomto pracovisku vykonaných 17 laparoskopických operácií na pankrease – 7 enukleácií, 3 resekcie nádoru a 7 distálnych pankreatektómií s nulovou mortalitou a s dvomi komplikáciami v zmysle dočasnej pankreatickej fistuly. Laparoskopické operácie na pankrease sú na pracoviskách, kde sa robí pokročilá laparoskopická operatíva, štandardným prístupom pri liečbe resekabilných nádorov tela a chvosta pankreasu.

NOTES - proč ano, proč ne ?

NOTES - why yes, why not ?

MUDr.Martin Oliverius, Ph.D.

Endoskopie 2011; 20(1): 11-13

Výzkum a vývoj na poli technologickém s sebou přináší zavádění nových instrumentů. Ty vedou k vymýšlení nových, inovativních postupů v medicíně. V průběhu historického vývoje se některé z nich pevně etablovaly a dnes si bez nich chirurgii ani neumíme představit, jiné po přechodném boomu postupně upadly v zapomnění a přestaly se používat. Na přelomu tisíciletí se do medicíny prosazuje další nová technologie, jejímž cílem je využití přirozených tělních otvorů NOTES (Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery). Na počátku jejich prosazování stojí hned dvě silné lékařské společnosti – endoskopická a chirurgická. Již to samo o sobě přináší...

Termické lézie v laparoskopickej chirurgii

Thermal injuries in laparoscopic surgery

MUDr.Marek Šoltés, PhD., MUDr.Peter Pažinka, PhD., prof.MUDr.Jozef Radoňak, CSc.

Endoskopie 2011; 20(1): 14-16

Úvod: Vysokoenergetické zdroje v laparoskopickej chirurgii predstavujú potenciálne riziko pre vznik termických lézií. Napriek technologickému vývoju a zvýšenej edukácii chirurgov sú tieto komplikácie stále aktuálnym medicínskym a právnym problémom. Materiál a metodika: Analýza prospektívne vedenej databázy laparoskopických výkonov. Výsledky: V súbore 3 157 laparoskopických operácií sme zaznamenali 2 prípady termického poranenia (0,06 %). Obe lézie vznikli pri použití monopolárnej elektrokoagulácie rôznymi mechanizmami – priamym vedením cez naložený titánový klip a priamym poškodením mimo zorné pole operatéra pri porušenej izolácii inštrumentu....

Laparoskopická plikace žaludku - nová naděje v léčbě závažné obezity

Laparoscopic gastric plication - new chance in the treatment of severe obesity

doc.MUDr.Pavol Holéczy, CSc., MUDr.Martin Bolek, MUDr.Petr Fojtík, Ph.D., MUDr.Júlia Chripková, MUDr.Jozef Krištof, Jindřiška Ševčíková

Endoskopie 2011; 20(1): 17-19

Bariatrická-metabolická chirurgie je dnes plně akceptovanou terapeutickou modalitou v léčbě závažně obézních pacientů. Neexistuje ale výkon, který by mohl být nazván zlatým standardem. Proto pokračuje hledání a v současnosti se začíná popularizovat metoda, která byla prezentována v r. 2007 a nazývá se laparoskopická plikace velké kurvatury žaludku (z angličtiny LGCP – laparoscopic greater curvature plication). Jde o objem redukující výkon, kde se redukce objemu žaludku dosáhne zanořením velké kurvatury žaludku. Autoři v práci prezentují kazuistiku – první operaci tohoto druhu na jejich pracovišti. Popisují operační techniku a dokumentují...

Původní práce

Artroskopická technika „outside-inside-out“ při fixaci zlomeniny interkondylické eminence

Arthroscopic technique “outside-inside-out” for treatment of tibial intercondylar spike avulsion

MUDr.Vojtěch Havlas, Ph.D., MUDr.Tomáš Trč

Endoskopie 2011; 20(1): 20-23

Účel studie: Představení a zhodnocení artroskopické techniky „outside-inside-out“ při léčbě zlomeniny interkondylické eminence tibie. Materiál a metoda: Představená operační technika využívá artroskopii k fixaci dislokovaných zlomenin interkondylické eminence typu II a III podle McKeevera za použití zkřížených Kirchnerových drátů. Zhodnoceno je 35 pacientů ošetřených popsanou technikou. Výsledky: Nebyla zaznamenána cévní ani neurologická komplikace. U 2 pacientů bylo nezbytné provedení redresementu pro perzistující ztuhlost kloubu. Velmi dobré výsledky byly zaznamenány u 74 % pacientů, 5 % pacientů udávalo přechodný pocit nestability,...

Přehledové články

Da Vinci sakrokolpopexe v chirurgii urogenitálního prolapsu

Da Vinci sacrocolpopexy in urogenital prolapse surgery

MUDr.Daniel Struppl

Endoskopie 2011; 20(1): 24-28

Chirurgická léčba urogenitálního prolapsu je již v současné době velmi aktuální, nicméně díky stárnutí populace jako celku bude těchto případů stále přibývat. Koncept operační léčby prolapsu prochází v posledním desetiletí velmi dynamickými inovativními změnami. Rozvíjejí se nové operační postupy a techniky na základě anatomických a biomechanických studií struktur pánevního dna. Jsou prezentovány nové druhy implantátů s náročným cílem optimální substituce přirozených struktur. Urogenitální prolaps je charakterizován multikompartmentovou insuficiencí a obvykle se vyskytuje kombinace prolapsu přední stěny poševní (uretrocele, cystocele), prolapsu...

Sialendoskopie - nová metoda v diagnostice a léčbě benigní obstrukční choroby slinných žláz

Sialendoscopy - new approach in diagnostics and treatment of salivary gland swellings

MUDr.Pavel Štrympl, doc.MUDr.Pavel Komínek, Ph.D., MUDr.Tomáš Pniak

Endoskopie 2011; 20(1): 29-33

Benigní obstrukční choroba vývodového systému velkých slinný žláz, vzniklá na podkladě zánětu a sialolitiázy, patří k nejčastějším onemocněním slinných žláz. Zúžením nebo obstrukcí vývodového systému trpí cca 3,7 % populace (z toho sialolitiázou cca 1,2 % dospělé populace). V současnosti se diagnostika benigních obstrukcí opírá o anamnézu, palpační vyšetření a sonografický nález. Tyto metody nicméně neumožňují podrobné zhodnocení vývodového systému a léčba recidivující sialoadenitidy spočívá stále často v exstirpaci celé slinné žlázy a tím i ztrátě její funkce. Místo a stupeň obstrukce lze podstatně přesněji určit pomocí endoskopického vyšetření...

Fotoselektivní vaporizace prostaty v terapii benigní hyperplazie prostaty

Photoselective vaporization of prostate in benign prostatic hyperplazia therapy

MUDr.Miroslav Záleský, Ph.D., doc.MUDr.Roman Zachoval, Ph.D.

Endoskopie 2011; 20(1): 34-38

Cíl: Cílem této práce je shrnout informace o fotoselektivní vaporizaci prostaty (PVP). Metodika: Z databáze Medline jsme vyhledali publikace vztahující se ke klíčovým slovům „photoselective vaporization prostate“. Informace z těchto zdrojů a vlastní zkušenosti s touto metodou se staly podkladem tohoto souhrnného článku. Výsledky: PVP signifikantně zlepšuje obtíže pacientů s benigní hyperlazii prostaty. Výskyt perioperačních komplikací, zejména krvácení, je signifikantně nižší po PVP než po transuretrální resekci prostaty (TURP). Doba katetrizace a hospitalizace je rovněž kratší po PVP než po TURP. Pozdní komplikace PVP a TURP...

Jaká je vaše diagnóza?

Jaká je vaše diagnóza ?

MUDr. Martin Bortlík

Endoskopie 2011; 20(1): 38


Endoskopie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.