Endoskopie, 2011, číslo 3-4

Slovo úvodem

Slovo úvodem

doc. MUDr. Ladislav Jarolím, CSc.

Endoskopie, 2011; 20(3-4): 83

Hlavní téma

Resekce tumorů ledvin pomocí systému da Vinci S HD. Naše první zkušenosti

Kidney tumour resection using the da Vinci S HD system. Our initial experience

MUDr.Marek Broul, MUDr.Jan Schraml, MUDr.Miloš Bočan, MUDr.Martin Hlavička, MUDr.Milouš Derner, MUDr.Eva Sticová

Endoskopie, 2011; 20(3-4): 86-88

V článku hodnotíme naše první zkušenosti při robotických operacích ledvin, zvláště pak zkušenosti s resekcemi tumorů ledvin. Na našem pracovišti používáme robotický systém da Vinci S HD firmy Intuitive Surgical. První operace proběhla 19. 8. 2008 a do 1. 5. 2011 jsme provedli celkem 67 operací ledvin, z toho 42 operací pro tumor ledviny. V článku hodnotíme celkový čas operace, operační i pooperační komplikace, histologické výsledky a dobu pobytu v nemocnici.

Zhodnocení charakteru a vývoje onemocnění u nemocných s uroteliálními nádory horních močových cest

Evaluation of the nature and development of disease in patients with urothelial tumors of upper urinary tract

MUDr.Petr Macek, Ph.D., FEBU, MUDr.Viktor Soukup, Ph.D., FEBU, prof.MUDr.Tomáš Hanuš, DrSc., MUDr.Zuzana Vaľová, MUDr.Květoslav Novák, FEBU, MUDr.Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, prof.MUDr.Jan Dvořáček, DrSc., MUDr.Ivan Pavlík, MBA

Endoskopie, 2011; 20(3-4): 89-92

Cíl: Zhodnocení biologického chování uroteliálních karcinomů horních močových cest. Metodika: Retrospektivní analýza záznamů za období leden 1996 až leden 2010. Hodnoceno bylo 121 pacientů. Výsledky: Klinické stadium 0a mělo 22 (18,2 %), stadium I 29 (24 %), II 12 (9,9 %), III 37 (30,6 %) a IV 21 (17,3 %) pacientů. Bylo zaznamenáno 27 recidiv a 1 progrese onemocnění, 3leté přežití bez recidivy bylo 63,2 %. Nádorově specifické 3leté přežití bylo 80,3 %, celkové 3leté přežití bylo 73,7 %. Závěr: Výrazná část pacientů (47,9 %) přichází s lokálně pokročilým nebo metastatickým onemocněním. I přes radikální léčbu nejsou výsledky příliš příznivé.

Lokální chemoprofylaxe Mitomycinem C u středně a vysokorizikových neinvazivních nádorů močového měchýře

Local chemoprophylaxis with Mitomycin C in moderate- and high-risk noninvasive bladder tumors

MUDr.Michaela Matoušková, doc.MUDr.Miroslav Hanuš, CSc.

Endoskopie, 2011; 20(3-4): 93-95

Lokální chemoprofylaxe neinvazivních nádorů močového měchýře je používána více než 40 let. Využíváno je několik agens, mezi nejčastější patří mitomycin C (MMC) a epirubicin. Názor na léčebná schémata není jednotný. Avšak na podkladě EBM je zřejmé, že adjuvantní instilace cytotoxických látek do močového měchýře prodlužuje dobu beznádorového intervalu. V práci předkládáme dlouhodobé zkušenosti s intravezikální chemoprofylaxí povrchových nádorů močového měchýře.

Endoskopická léčba neurogenní hyperaktivity detruzoru submukózní aplikací botulinumtoxinu A

Endoscopic treatment of neurogenic detrusor overactivity - submucosal application of botulinum A toxin

MUDr.Vladimír Šámal, MUDr.Jan Mečl

Endoskopie, 2011; 20(3-4): 96-99

Léčba neurogenního hyperaktivního detruzoru aplikací botulinumtoxinu A je dnes metodou volby pro pacienty refrakterní na standardní terapii anticholinergiky. Práce se soustředí na novou možnost aplikace botulinumtoxinu A. Soubor a metodika: Soubor 10 pacientů s neurogenní hyperaktivitou detruzoru po spinálním poranění byl tvořen muži ve věku 19–39 let. Léčba byla provedena cystoskopickou aplikací 300 U botulinumtoxinu A (Botox®) subslizničně. Vyhodnocení sledovaných urodynamických parametrů a mikčního deníku je provedeno před léčbou a 12 týdnů po léčbě. Výsledky: Tři měsíce po léčbě došlo k významnému zvýšení cystometrické kapacity...

Endosonograficky navigovaná tenkoihlová aspiračná biopsia - indikácie, technika, úskalia, komplikácie

Endoscopic ultrasound-guided fine needle aspiration - indications, technique, pitfalls and complications

MUDr.Martin Kliment, MUDr.Ondřej Urban, Ph.D.

Endoskopie, 2011; 20(3-4): 100-103

Endosonograficky navigovaná tenkoihlová aspiračná biopsia (EUS-FNA) je endoskopická metóda odberu materiálu z patologickej štruktúry v stene tráviacej trubice alebo priľahlom orgáne aspiračnou ihlou pod endosonografickou kontrolou. Medzi indikácie patria masy a nejasná lymfadenopatia v zadnom mediastíne, submukózne nádory žalúdka a pažeráka, zhrubnutie steny pažeráka a žalúdka nejasnej príčiny, nodálny staging karcinómu pažeráka a žalúdka, ložiskové procesy v pankrease a v ľavom laloku pečene. Rýchla on-site cytológia zvyšuje senzitivitu EUS-FNA. Metóda je bezpečná s výskytom komplikácií v menej ako 3 % prípadov. Autori informujú o indikáciách,...

Endosonograficky (EUS) - navigovaná biopsia v gastroenterológii - klinické odporučenie Európskej spoločnosti pre gastrointestinálnu endoskopiu (ESGE)

Endoscopic-ultrasound-guided biopsy in gastroenterology - clinical recommendation of the European Society

MUDr.Martin Kliment, MUDr.Ondřej Urban, Ph.D.

Endoskopie, 2011; 20(3-4): 104-107

Pojem endosonograficky (EUS) navigovaná biopsia zahrňuje EUS-navigovanú tenkoihlovú aspiračnú biopsiu a EUS-navigovanú trucut biopsiu. Používajú sa na diagnostiku patologických procesov v stene tráviacej trubice a priľahlých orgánoch, s cieľom stanoviť tkanivovú diagnózu potrebnú pre ďalšiu liečbu. Skupina medzinárodných expertov vypracovala odporučenie Európskej spoločnosti pre gastrointestinálnu endoskopiu (ESGE) pre klinické použitie EUS-navigovanej biopsie v gastroenterológii a tieto odporučenia sú v článku prezentované. Opisované sú tiež výsledky EUS-navigovanej biopsie v rozličných klinických situáciách, zvažuje sa význam tejto techniky...

Náhodný nález intraduktální papilární mucinózní neoplazie pankreatu

Incidental finding of intraductal papillary mucinous neoplasm of the pancreas

MUDr.Tereza Chvátalová, MUDr.Ing.Filip Závada, Ph.D., doc.MUDr.František Bělina, CSc., MUDr.Jiří Pudil, MUDr.Pavel Záruba, MUDr.Eva Traboulsi, MUDr.Hana Parobková, prof.MUDr.Miroslav Zavoral, Ph.D.

Endoskopie, 2011; 20(3-4): 108-111

Uvádíme případ 67letého muže s asymptomatickým cystickým útvarem hlavy pankreatu. Léze byla poprvé diagnostikována v roce 2007, tehdy ale nemocný podrobněji vyšetřován nebyl. V roce 2011 byla cysta pankreatu opět náhodně připomenuta a po důsledném vyšetření byla diagnostikována intraduktální papilární mucinózní neoplazie z vedlejšího vývodu pankreatu, histologicky se známkami borderline tumoru. Kazuistika zdůrazňuje význam vyšetření a sledování jakýchkoli cystických ložisek pankreatu.

Původní práce

Dlouhodobé výsledky laparoskopických myotomií pro achalázii se spektrem antirefluxních plastik

Long-term outcomes of laparoscopic myotomy for achalasia with a range of antireflux procedures

MUDr.Václav Drahoňovský, MUDr.Luděk Winkler, MUDr.Patrik Pecák

Endoskopie, 2011; 20(3-4): 112-117

Cíl: Od roku 1995 do 2007 jsme provedli 101 laparoskopických operací pro stadia I až IV achálazie se třemi druhy antirefluxních plastik přední Dor, zadní Toupet a cirkulární Nissen-Rossetti (NR), u stadia 4 myotomii bez plastiky. Různé antirefluxní plastiky jsme prováděli v závislosti na stadiu achalázie, přítomnosti hiatové hernie, tvaru a lokalizaci hiatu a podle velikosti fundu žaludku. Studií chceme stanovit dlouhodobé výsledky včetně následného gastroezofageálního refluxu po laparoskopických operacích. Metoda: všechny operované jsme obeslali dotazníky kvality života GIQLI (gastrointestinal quality of life index), Likert reflux skóre před...

Přehledové články

Endoskopická terapie Zenkerova divertiklu CO2 laserem

Endoscopic therapy of Zenker´s diverticulum using CO2 laser

MUDr.Pavel Schwarz, MUDr.Karol Zeleník, Ph.D., doc.MUDr.Pavel Komínek, Ph.D., MBA

Endoskopie, 2011; 20(3-4): 118-120

Terapie Zenkerova divertiklu se v posledních zejména dvou desetiletích přesouvá od klasického zevního přístupu k endoskopické metodě, která spočívá v rozrušení krikofaryngeálního svalu pod mikroendoskopickou kontrolou nejčastěji za využití CO2 laseru. Endoskopický přístup, v porovnání s operací ze zevního přístupu, přináší větší komfort pro pacienty, nižší riziko komplikací a srovnatelnou úspěšnost léčby. Endoskopická terapie Zenkerova divertiklu by měla být běžnou součástí spektra výkonů na moderním ORL pracovišti.

Pro sestry

Hodnocení kvality života žen 6 měsíců po laparoskopické tubulizaci žaludku

Evaluation of health-related quality of life in women 6 months after laparoscopic sleeve surgery

Mgr.Radka Bužgová, Ph.D., doc.MUDr.Pavol Holéczy, CSc., Mgr.Marek Bužga

Endoskopie, 2011; 20(3-4): 121-124

Vítkovická nemocnice, Ostrava 3Ústav fyziologie a patofyziologie, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava Účel studie: Cílem této studie bylo zhodnotit vliv chirurgické léčby obezity na subjektivní vnímání kvality života žen v souvislosti se zdravím. Metody: Výzkumný soubor tvořilo 26 žen po laparoskopické tubulizaci žaludku. Ke sběru dat byl použit standardizovaný dotazník pro měření kvality života WHOQOL-BREF. Všechny ženy vyplnily dotazník třikrát: 1 měsíc před operací, 3 a 6 měsíců po operaci. Výsledky: Před operací vykazovaly ženy s morbidní obezitou (zejména do 45 let) statisticky významně nižší kvalitu života v oblasti psychického...


Endoskopie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.