Endoskopie 2009; 18(3): 124-127

Využití zeleného laseru (532 nm) v klinické a experimentální urologii

MUDr. Viktor Eret1, MUDr. Jiří Klečka Ph.D2, doc. MUDr. Milan Hora Ph.D2, MUDr. Petr Stránský1, MUDr. Petr Běhounek2
1 Urologická klinika FN a LF UK v Plzni
2 Urologická klinika, FN a LF UK, Plzeň

Úvod: Přehledný článek shrnuje současné možnosti klinického využití „zeleného laseru“ (GreenLight, GL) především v léčbě benigní hyperplazie prostaty (BPH) a hodnotí i jeho experimentální využití. Článek je sestaven na základě literárních údajů a zejména klinické a experimentální práce autorů. Technická data: Vlastnosti GL jsou dány vlnovou délkou 532 nm a výkonem (watts, W). Původní laserový paprsek emitovaný přístrojem o výkonu 80 W na bázi krystalu kalium-titanyl-fosfát (KTP) byl recentně nahrazen přístrojem s vyšším výkonem 120 W (HPS, high performance system) na bázi krystalu litium-triborid (LBO). GL je v současnosti nejpoužívanější laserovou technikou v léčbě BPH, tzv. fotoselektivní vaporizací prostaty (PVP). Nicméně transuretrální resekce prostaty (TUR-P) je stále zlatým standardem léčby BPH.

Závěr: GL má rutinní užití v léčbě BPH, výhodou oproti TUR-P je minimalizace krvácení, anulování rizika TUR syndromu, žádná nebo velice krátká doba ponechání permanentního močového katétru po výkonu a kratší doba rekonvalescence. V ostatních indikacích (resekce ledviny, striktura uretry a nádor močového měchýře) je to zatím jen experimentální metoda.

Klíčová slova: hyperplazie prostaty, laser, fotoselektivní vaporizace prostaty, transuretrální resekce prostaty, parciální nefrektomie.

Use of Green Light in clinical and experimental urology

Introduction: This general article summarizes contemporary clinical opportunities of GreenLight (GL) laser in the treatment of benign prostatic hyperplasia (BPH) and evaluates possible experimental using of the laser in partial nephrectomy. Our article is based on literature data and paricularly on clinical and experimental work of authors. Technical data: Characteristics of GL are caused by its wavelenght (532 nm) and power. Previous laser beam emited by 80 Watts (W) device on potassuim-titanyl-phosphate (KTP) crystal base was recently replaced by 120 W device (HPS, high performance system) on lithium borate (LBO) crystal base. GL is nowadays the most applied laser technology in the treatment of BPH, so-called photoselective evaporization of the prostate. Nevertheless transurethral resection of the prostate (TUR-P) is still the gold standard of the treatment of BPH.

Conclusion: GL has a routine usage in the treatment of BPH, the advantage of PVP compared with TUR-P is a minimalization of bleeding and TUR- syndrome, very short time or no time of leaving of the permanent catheter and shorter hospitalization time. GL is an experimental method in other indications (kidney resection, stricture of urethra, urinary bladder tumour) for the present.

Keywords: benign prostatic hyperplasia, laser, photoselective evaporization of the prostate, transurethral resection of the prostate, partial nephrectomy.

Zveřejněno: 16. říjen 2009


Reference

 1. Kuntzman RS, Malek RS, Barrett DM. High-power (60watt) potassium-titanyl-phosphate laser vaporization prostatectomy in living canines and in human and canine cadavers. Urology 1997; 49: 703-708. Přejít k původnímu zdroji...
 2. Malek RS, Barrett DM, Kutzmann RS. High-power potassium-titanyl-phosphate (KTP/532) laser vaporization prostatectomy: 24 hours later. Urology 1998; 51: 254-256. Přejít k původnímu zdroji...
 3. Berry SJ, Coffey DS, Walsh PC. The development of human benign prostatic hyperplasia with age. J Urol 1984; 132: 474-479. Přejít k původnímu zdroji...
 4. AUA Practice Guidelines Committee: AUA guidline on management of benign prostatic hyperplasia (2003). Kapitola 1: Diagnosis and treatment recommendations. J Urol 2003; 170: 530-547.
 5. Fitzpatrick JM, Mebust WK. Minimally invasive and endoscopic managementof benign prostatic hyperplasia. In: Walsh PC, Retik AB, Vaughan ED, a kol. Campbells Urology. 8th Edition. Phildelphia: WB Saunders, 2002: 1379-1422.
 6. Smith JA jr. Urologic laser surgery. In: Walsh PC, Retik AB, Stamey TA, Vaughan ED, ads. Campbells Urology. 6th Edition. Philadelphia: WB Saunders, 1992: 2923-2941.
 7. Watson G, Murray S, Dretler SP, Parrish JA. The pulse-dye laser for fragmenting urinary calculi. J Urol 1987; 138: 195-198. Přejít k původnímu zdroji...
 8. Jung P, Wolffi JM, Mattelaer P, Jakse G. Role of lasertripsy in the manegement of ureteral calculi: Experience with Alexandrite laser systém in 232 patients. J Endourol 1996; 10: 345-348. Přejít k původnímu zdroji...
 9. Wollin TA, Denstedt JD. The holmium laser in urology. J Clin Med Surg 1998; 16: 13-20.
 10. Hai MA, Malek RS. Photoselective vaporization of the prostate: initial experience with a new 80 W KTP laser fot the treatment of benign prostatic hyperpasia. J Endourol 2003; 17: 93-96. Přejít k původnímu zdroji...
 11. Tooher R, Sutherland P, Costello A, et al. A Systematic Review of Holmium Laser Prostatectomy for Benign Prostatic Hyperplasia. J Urol 2004; 171: 1773-1781. Přejít k původnímu zdroji...
 12. Sandhu JS, Casey NG, Vanderbrink A, Egen C, Kaplan S. Highpower potassium-titanyl-phosphate photoselective laser vaporization of prostate for treatment of benign prostatic hyperplasia in men with large prostates. Urology 2004; 64(6): 1155-1159. Přejít k původnímu zdroji...
 13. Moinzadeh A, Gill IS, Rubenstein M, et al. Potassium-titanyl-phosphate laser laparoscopic partial nephrectomy without hilar clamping in the survival calf model. J Urol. 2005; 174: 1110-1114. Přejít k původnímu zdroji...
 14. Hindley RG, Barber NJ, Walsh K, et al. Laparoscopic partial nephrectomy using the potassium titanyl phosphate laser in a porcine model. Urology. 2006; 67: 1079-1083. Přejít k původnímu zdroji...
 15. Anderson KJ, Baker MR, Lindberg G, et al. Large-volume laparoscopic nephrectomy using potassium-titanyl-phosphate (KTP) laser in a survival porcine model. Eur Urol. 2007; 51: 749-754. Přejít k původnímu zdroji...
 16. Eret V, Hora M, Sýkora R, et al. GreenLight (532 nm) laser partial nephrectomy followed by the suture of the collecting system without renal hilar clamping in a porcine model. 2008, Urology. Epub ahead of print, doi:10.1016/j.urology.2008.03.011.
 17. Malloy TR. Emerging high-power KTP laser applications in urology. Contemp Urol 2005; 17: 30-37.
 18. Chapin BF, Eisner BH, Lahey S, et al. The use of KTP laser tumor ablation for treatment of bladder transitional cell carcinoma (initial results). Urology 2007; 70(Suppl 3A): 144. Přejít k původnímu zdroji...
 19. Madersbacher S, Marberger M. Is transurethral resection of the prostate still justified? BJU int 1999; 83: 227-231. Přejít k původnímu zdroji...
 20. Schatzl G, Madersbacher S, Djavan B, Lang T, Marberger M. Two yaers results of transurethral resection of the prostate versus four less invasive treatment options. Eur Urol 2000; 37: 695-701. Přejít k původnímu zdroji...
 21. Horninger W, Unterlechner H, Strasser H, Bartsch G. Transurethral prostatectomy: mortality and morbidity. Prostate 1996; 28: 195-201. Přejít k původnímu zdroji...
 22. Mebust WK, Holtgreve HL, Cockett AT, Peters PC. Transurethral prostatectomy: immediate and postoperative complications: a comparative study of 13 participating institutions evaluating 3885 patients. J Urol 1989; 141: 243-248. Přejít k původnímu zdroji...
 23. Tunuguntla HS, Evans CP. Minimaly invasive therapie for benign prostatic hyperplasia. World J Urol 2002; 20: 197-182.
 24. Shingleton WR, Terrel F, Renfroe L, Kolski J, Fowler JE. Lowpower v high power KTP laser: Improved method of laser ablation of prostate. J Endourol 1999; 13: 49-52. Přejít k původnímu zdroji...
 25. Te AE, Malloy TR, Stein BS, Ulchaker JC, hai MA, Nseyo UO, Malek RS. Photoselective laser vaporization of the prostate (PVP) for treatment of benign prostatic hyperplasia (BPH): The first results of United Statets multicentral prospective trial. J Urol 2004; 172: 1404-1408. Přejít k původnímu zdroji...
 26. Sulser T, Reich O, Wyler S, Ruszat R, Casella R, Hofstetter A, Bachmann A. Photoselective KTP laser vaporozation of the prostate: First Experience with 65 procedures. J Endourol 2004; 18(10): 976-981. Přejít k původnímu zdroji...
 27. Hoffman RM, Mac Donald R, Slaton JW, Wilt TJ. Laser prostatectomy versus transurethral resection fot treating benign prostatic obstruction: a systematic rewiev. J Urol, 2003; 169: 210-216. Přejít k původnímu zdroji...
 28. Klecka J, Hora M, Behounek P, et al. Our experience with 150 patients treated by photoselective vaporization of the prostate (PVP) in the Czech Republic. Urol 2007; 70(3 A suppl): 252. Přejít k původnímu zdroji...
 29. Rueter M. PVP Statistics, Laserscope internal communication.
Endoskopie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

 1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
 2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.