Z posledního čísla

Léčba invertovaného papilomu

MUDr.Zuzana Balatková, MUDr.Jan Vokurka, CSc., doc.MUDr.Jan Plzák, Ph.D., prof.MUDr.Jan Betka, DrSc., FCMA

Sinonazální papilomy jsou druhým nejčastějším benigním tumorem nosu a vedlejších nosních dutin. Ačkoliv se jedná o benigní tumor, je diagnostice a léčbě těchto tumorů věnován poměrně velký zájem pro jejich lokální agresivitu, vysokou tendenci k rekurencím a riziko maligní transformace. V posledních letech jsou v odborné literatuře také velmi často diskutovány možnosti léčby, a to zejména volba chirurgického přístupu, a současné limity a úspěšnost endoskopické endonazální chirurgie.

Využití peroperačního endonazálního ultrazvukového vyšetření při hodnocení radikality endoskopických operací selární oblasti

MUDr.Radim Lipina, Ph.D., MUDr.Petr Matoušek, Ph.D., MUDr.Tomáš Krejčí, MUDr.Jan Krajča, doc.MUDr.Pavel Komínek, Ph.D., MBA

Účel studie: Cílem práce je zhodnocení prvních zkušeností s využitím peroperačního ultrazvuku při hodnocení radikality endoskopické transnazální exstirpace nádorů selární krajiny. Použité metody: Od září do prosince 2011 bylo provedeno 13 endoskopických transnazálních operací selárních nádorů. Jednalo se o 12 pacientů s makroadenomem hypofýzy a jednoho pacienta s meningeomem. U pacientů bylo provedeno peroperační transsfenoidální ultrazvukové vyšetření. Ultrazvukové nálezy pak byly srovnány s pooperační magnetickou rezonancí. Výsledky: U 11 pacientů byla peroperačním ultrazvukem exstirpace hodnocena jako radikální, u zbylých dvou pak jako parciální. Na pooperační MR byla potvrzena radikální exstirpace u 9 pacientů. U dvou pacientů jsme byli neúspěšní při peroperačním ultrazvukovém hodnocení radikality exstirpace. Závěr: Peroperační ultrazvukové vyšetření je relativně levná a dostupná metoda hodnocení radikality endoskopických transnazálních operací. Pro zhodnocení jeho přínosu ve srovnání s peroperační magnetickou rezonancí je potřeba dalších studií.

Úloha NBI v endoskopické diagnostice dlaždicových karcinomů hlavy a krku

MUDr.Petr Lukeš, Ph.D., MUDr.Michal Zábrodský, doc.MUDr.Jan Plzák, Ph.D., MUDr.Martin Chovanec, Ph.D., MUDr.Eva Foltynová, MUDr.Jaroslav Betka, MUDr.Jan Kastner, prof.MUDr.Jan Betka, DrSc., FCMA

Narrow Band Imaging (NBI) je endoskopická metoda umožňující pozorovat slizniční změny charakteristické pro rozvoj a růst epitelových nádorů. Pomocí filtrovaného světla je dosahováno vyššího kontrastu mezi epitelem a slizničními cévami než při pozorování bílým světlem. Díky tomu lze zachytit i drobné milimetrové změny, které v bílém světle nejsou pozorovatelné. V otorinolaryngologii je metoda používána při vyšetřování flexibilními i rigidními endoskopy v ambulantním režimu, stejně tak během operačních výkonů. Je využívána jako screeningová metoda, při vyšetřování onkologických pacientů po prodělané léčbě, k provádění cílených odběrů biopsií a k přesnějšímu určování resekčních okrajů při operacích zhoubných nádorů.

Vybrané články

Problematika anteriorního kompartmentu při laparoskopické sakropexi

MUDr.Radek Chvátal

Komplexní korektury pánevního dna při jeho defektech patří k náročným urogynekologickým výkonům. Promontoriální fixace je jedním z nich. Vzhledem k provázanosti vztahů jednotlivých kompartmentů a rovin může dojít k dekompenzaci funkční a anatomické kompartmentu předního. Uvádím nabídku simultánních, či odložených výkonů, které případné komplikace řeší, nebo jim předcházejí. Rozvoj laparoskopických technik umožňuje provést výkony touto metodou. I přes nástup vaginálních operací používajících umělé implantáty si zachovává laparoskopická technika pevné místo, zejména pro relativní fyziologii postupu a minimum komplikací.

Hodnocení kvality života žen 6 měsíců po laparoskopické tubulizaci žaludku

Mgr.Radka Bužgová, Ph.D., doc.MUDr.Pavol Holéczy, CSc., Mgr.Marek Bužga

Vítkovická nemocnice, Ostrava 3Ústav fyziologie a patofyziologie, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava Účel studie: Cílem této studie bylo zhodnotit vliv chirurgické léčby obezity na subjektivní vnímání kvality života žen v souvislosti se zdravím. Metody: Výzkumný soubor tvořilo 26 žen po laparoskopické tubulizaci žaludku. Ke sběru dat byl použit standardizovaný dotazník pro měření kvality života WHOQOL-BREF. Všechny ženy vyplnily dotazník třikrát: 1 měsíc před operací, 3 a 6 měsíců po operaci. Výsledky: Před operací vykazovaly ženy s morbidní obezitou (zejména do 45 let) statisticky významně nižší kvalitu života v oblasti psychického zdraví (p=0,0001), fyzického zdraví (p=0,0001) a také v jednotlivých položkách celkového hodnocení kvality života (p=0,0017) a spokojenosti se zdravím (p=0,0010) ve srovnání s populační normou. Již po 3 měsících po operaci došlo k výraznému zlepšení kvality života v uvedených doménách i jednotlivých položkách (p=0,0010). Po 6 měsících po operaci vykazovaly pacientky podobné průměrné hodnoty kvality života jako běžná populace. Současně došlo ke statisticky významnému snížení BMI (p<0,001). Závěr: Chirurgická léčba obezity je efektivní pro redukci hmotnosti a současně pro pozitivní změny v kvalitě života související se zdravím u žen s morbidní obezitou.

Postavení laparoskopické hysterektomie v doškolovacím centru

MUDr. Eduard Kučera CSc

Od roku 1988 byla do spektra gynekologických operací zařazena laparoskopicky asistovaná vaginální hysterektomie (LAVH). Kombinuje dva velice výhodné operační přístupy – laparoskopický a vaginální. Za uplynulých 20 let se její využití neobyčejně rozšířilo pro různá benigní, ale i maligní onemocnění ženského genitálu. V současnosti existuje několik modifikací uvedeného postupu, včetně tzv. totální laparoskopické hysterektomie (TLH). Tento článek je přehledem různých typů laparoskopických hysterektomií, včetně jejich indikací. Zároveň ukazuje na zkušenosti a postavení laparoskopické hysterektomie na autorově pracovišti.

Endoskopie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.