Z posledního čísla

Extrakce tumorů z dutiny břišní při laparoskopii

doc.MUDr.Eduard Kučera, CSc., MUDr.Petr Valha

Vyjmutí orgánu nebo jeho části z dutiny břišní představuje při laparoskopii důležitou fázi operace. V gynekologické laparoskopické operativě existuje řada situací, kdy je extrakci nádoru z dutiny břišní nezbytné provést bez jeho porušení. K těmto účelům slouží různé plastikové jednorázové sáčky, tzv. endobagy. Samostatnou kapitolu představuje extrakce útvaru, u kterého nelze vyloučit maligní změny. Nezbytná je maximální opatrnost, protože diseminace obsahu maligního tumoru může zásadně zhoršit prognózu onemocnění. Solidní tumory typu myomu je možné odstranit tzv. morselací pomocí speciálních manuálních nebo elektromechanických laparoskopických přístrojů (morselátorů). Pokud není toto vybavení k dispozici, je někdy extrakce většího útvaru z dutiny břišní problém. Jediným postupem je pak provedení tzv. minilaparotomie, nebo extrakce zadní klenbou pochvy tzv. kolpotomií. V článku je uveden přehled dostupných extrakčních technik s upozorněním na možná rizika.

Perkutánní endoskopická gastrostomie v algoritmu terapie pokročilých nádorů hlavy a krku

MUDr.Libor Urbánek, MUDr.Pavla Urbánková

Závažná malnutrice patří k základním symptomům pokročilých maligních nádorů v oblasti hlavy a krku a její včasnou diagnostiku a léčbu je třeba chápat jako nedílnou součást diagnosticko-terapeutického algoritmu. Zlatým standardem pro zajištění vhodné výživy u těchto nemocných se stala perkutánní endoskopická gastrostomie (PEG). Tento minimálně invazivní přístup využíváme u většiny nemocných, u nichž byla dříve nutná gastrostomie klasická nebo dlouhotrvající zavedení výživné sondy. Za optimální považujeme zavedení PEGu již předléčebně, aby byl pacient adekvátně nutričně zajištěn již před zahájením vlastní onkologické terapie a samozřejmě v celém jejím průběhu. Peroperační implantace PEGu v rámci základního onkochirurgického výkonu po resekci stenotického úseku proximálního GIT nám také umožnila dále nabídnout tento výkon i dalším nemocným a redukovat tak provádění klasické gastrostomie na minimum. Tato technika také prakticky vyloučila potenciální rozsev implantačních metastáz vlivem mechanické traumatizace tumoru endoskopem. Stejný přínos má i zavádění PEGu s využitím rigidního ezofagoskopu.

Kam jsme došli v robotické chirurgii - rok 2011

MUDr.Jan Rejholec, MUDr.Roman Maleček, MUDr.Martin Klíma

V roce 2010 jsem na těchto stránkách popisoval první zkušenosti s robotickou kolorektální chirurgií. Popisoval jsem soubor s 55 pacienty, kteří podstoupili roboticky asistovaný výkon pro karcinom kolorekta. V tomto sdělení bychom rádi ukázali zkušenosti z třetího roku operativy s robotickým systémem daVinci v oblasti levého kolon a rekta. Metodika: Do souboru byli zahrnuti pacienti operovaní v roce 2011 na robotickém systému daVinci pro diagnózu kacinomu rekta či rektosigmatu. Předoperačně pacienti byli vyšetření koloskopicky, CT, EUS, laboratorně a dle stagingu podstoupili neoadjuvanci. Standardním výkonem byla nízká přední resekce s TME s výjimkou výše uložených tumorů. V případě kompletní LAR + TME byla provedena protektivní ileostomie, která byla zanořena s odstupem 3 měsíců nebo dle doporučení onkologa. Výsledky: V tomto článku popisujeme některé změny v technice robotické nízké přední resekce ve smyslu použití robotického systému, výsledky operantů v roce 2011, stadia, dobu výkonu a hospitalizaci. Závěr: Roboticky asistovaná nízká přední resekce je výkon plně včleněný do repertoáru Centra robotické chirurgie Krajské zdravotní a. s. Domníváme se, že je plně srovnatelná s otevřeným výkonem. Oproti němu přináší výhody miniinvazivní chirurgie a ve srovnání s laparoskopickou operativou výrazné benefity ve vizualizaci, jistotě a pevnosti obrazu a tím zvyšuje bezpečnost prováděného výkonu.

Vybrané články

Totálna excízia mezorekta pri karcinóme rekta: laparoskopický verzus konvenčný otvorený prístup

MUDr. Matej Škrovina

Táto práca na základe literárneho prehľadu porovnáva laparoskopickú a konvenčnú otvorenú totálnu excíziu mezorekta u pacientov s karcinómom rekta. Zameriava sa na zhodnotenie intraoperačných a skorých pooperačných výsledkov, ako aj porovnanie kvality života a zhodnotenie onkologických kritérií terapie.

Termické lézie v laparoskopickej chirurgii

MUDr.Marek Šoltés, PhD., MUDr.Peter Pažinka, PhD., prof.MUDr.Jozef Radoňak, CSc.

Úvod: Vysokoenergetické zdroje v laparoskopickej chirurgii predstavujú potenciálne riziko pre vznik termických lézií. Napriek technologickému vývoju a zvýšenej edukácii chirurgov sú tieto komplikácie stále aktuálnym medicínskym a právnym problémom. Materiál a metodika: Analýza prospektívne vedenej databázy laparoskopických výkonov. Výsledky: V súbore 3 157 laparoskopických operácií sme zaznamenali 2 prípady termického poranenia (0,06 %). Obe lézie vznikli pri použití monopolárnej elektrokoagulácie rôznymi mechanizmami – priamym vedením cez naložený titánový klip a priamym poškodením mimo zorné pole operatéra pri porušenej izolácii inštrumentu. Klinická manifestácia bola v dôsledku vzniku koagulačnej nekrózy oneskorená (5.– 7. pooperačný deň). Záver: Hoci moderné hemostatické technológie sú konštruované ako bezpečné, nedisponujú zatiaľ mechanizmami vylučujúcimi vznik termického poškodenia.

Současnost a perspektiva laserové litotripse v urologii

MUDr. Jan Pokorný, prof. MUDr. Tomáš Hanuš DrSc

V případě indikace aktivní léčby urolitiázy je v dnešní době vedle extrakorporální litotripse (ESWL) jednoznačně preferována minimálně invazivní endoskopická intervence s možností aktivního odstranění konkrementu včetně jeho případné desintegrace. Laserová technologie je efektivnější a bezpečnější než klasické alternativy litotripse (balistická, ultrazvuková a elektrohydraulická). V současné době se k endoskopické laserové fragmentaci používají pevnolátkové lasery na bázi Yttrium-Aluminium-Garnetového (YAG) krystalu s příměsí prvků ze skupiny Lanthanoidů (Nd, Ho). Z komerčně dostupných přístrojů vykazuje nejvyšší efektivitu Ho: YAG laser. Perspektivní se jeví aplikace Tm: YAG a Er: YAG laseru, případně jejich kombinace s předešlými. Autoři v článku přinášejí přehled aktuálních možností laserové litotripse v urologii a souhrn předběžných výsledků při použití nových aplikací.

Endoskopie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.