Z posledního čísla

Vybrané články

Postavení koloskopie u idiopatických střevních zánětů

prof.MUDr.Milan Lukáš, CSc.

Koloskopické vyšetření je hlavní vyšetřovací a terapeutická metoda, která se využívá u všech pacientů s Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou. Její největší význam spočívá při stanovení diagnózy IBD, zjištění zánětlivé aktivity a rozsahu postižení tlustého střeva. Je nezbytnou součásti všech postupů při vytvoření diferenciální diagnózy. V současné době se stále ve větší míře používá při zhodnocení účinnosti podávané biologické a imunosupresivní léčby. U vybraných pacientů je základní metodou pro aplikaci některých terapeutických postupů, jako je provádění dilatací střevních stenóz. Dispenzární programy vysokorizikových skupin nemocných se střevními záněty využívají při koloskopii některé nové metody zobrazení, jako je chromoendoskopie, zvětšovací endoskopie nebo NBI technika.

Postavení endoskopické dilatace v léčbě pooperačních stenóz u nemocných s Crohnovou chorobou

MUDr.Martin Bortlík, Ph.D., MUDr.Eva Bouzková, MUDr.Dana Ďuricová, MUDr.Viktor Komárek, MUDr.Naďa Machková, prof.MUDr.Milan Lukáš, CSc.

Úvod: Nemocní s Crohnovou chorobou dospějí až v 80 % případů do stadia stenózující nebo perforující formy onemocnění. Většina těchto pacientů je operována a současně vystavena riziku recidivy onemocnění se vznikem nové stenózy v anastomóze. Cíl a metodika studie: V retrospektivní studii jsme posuzovali účinnost a bezpečnost endoskopické dilatace anastomotických stenóz na souboru nemocných sledovaných v centru specializovaném na léčbu idiopatických střevních zánětů. Výsledky: Do studie bylo zahrnuto 54 pacientů průměrného věku 40,5 ± 12,8 roku, kteří podstoupili celkem 86 dilatací. Okamžitého endoskopického efektu hodnoceného průchodností stenózy endoskopem bylo dosaženo u 62 % nemocných, avšak klinický efekt měla většina dilatačních sezení (96 %). Při mediánu sledování 28 měsíců (rozmezí 10–39) byl medián trvání úlevy od obstrukčních obtíží v celém souboru 13,5 (rozmezí 2–31) měsíce. Délka trvání efektu dilatace nebyla ovlivněna okamžitým endoskopickým efektem (p = 0,46, nepárový t-test), podávání biologické léčby bylo spojeno s kratší dobou trvání efektu (p = 0,0395, nepárový t-test). Nepozorovali jsme žádný případ závažné komplikace. Závěr: Endoskopická dilatace anastomotických stenóz u nemocných s Crohnovou chorobou je bezpečnou a účinnou alternativou opakovaných chirurgických resekcí.

Jaká je vaše diagnóza ?

MUDr. Martin Bortlík

Endoskopie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.