Z posledního čísla

Vybrané články

Laparoskopické výkony na pankreatu

prof.MUDr.Robert Gürlich, CSc.

V přehledovém článku jsou uvedeny současné možnosti laparoskopické chirurgie slinivky břišní. Laparoskopická enukleace neuroendokrinních nádorů a laparoskopická distální resekce pankreatu na řadě pracovišť již patří do standardního spektra chirurgických výkonů. Laparoskopická pankreatoduodenektomie nadále zůstává výkonem výběrovým pro zatím několik málo světových pracovišť.

Transvaginální hydrolaparoskopie

doc.MUDr.Tonko Mardešić, CSc.

Laparoskopie je jediná metoda umožňující exaktní diagnostiku tuboperitoneálního faktoru poruchy plodnosti. Vzhledem ke své invazivitě je transabdominální laparoskopie často odsouvána až na konec diagnostického procesu. Transvaginální hydrolaparoskopie je ambulantní minimálně invazivní výkon nezasahující do každodenního života pacientky. Vzhledem k vynikající snášenlivosti a jednoduchosti provedení je prováděn již na počátku diagnostického algoritmu a umožňuje včasné stanovení racionálního léčebného postupu.

Endoskopická léčba neurogenní hyperaktivity detruzoru submukózní aplikací botulinumtoxinu A

MUDr.Vladimír Šámal, MUDr.Jan Mečl

Léčba neurogenního hyperaktivního detruzoru aplikací botulinumtoxinu A je dnes metodou volby pro pacienty refrakterní na standardní terapii anticholinergiky. Práce se soustředí na novou možnost aplikace botulinumtoxinu A. Soubor a metodika: Soubor 10 pacientů s neurogenní hyperaktivitou detruzoru po spinálním poranění byl tvořen muži ve věku 19–39 let. Léčba byla provedena cystoskopickou aplikací 300 U botulinumtoxinu A (Botox®) subslizničně. Vyhodnocení sledovaných urodynamických parametrů a mikčního deníku je provedeno před léčbou a 12 týdnů po léčbě. Výsledky: Tři měsíce po léčbě došlo k významnému zvýšení cystometrické kapacity z 212,2±84,2 ml na 442,5±81,7 ml (p<0,05) a poklesu maximálního detruzorového tlaku z 84,2±25,3 cmH2O na 53,1±18,4 cmH2O. Počet epizod inkontinence klesl z 13,8±5,1 na 3,2±0,9 epizody inkontinence za sledované období (p<0,05). Po léčbě bylo 90 % pacientů kontinentních. Závěr: Submukózní aplikace botulinumtoxinu vedla ve sledovaném období k významnému zlepšení sledovaných urodynamických parametrů a poklesu počtu epizod inkontinence.

Endoskopie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.