Z posledního čísla

Kam jsme došli v robotické chirurgii - rok 2011

MUDr.Jan Rejholec, MUDr.Roman Maleček, MUDr.Martin Klíma

V roce 2010 jsem na těchto stránkách popisoval první zkušenosti s robotickou kolorektální chirurgií. Popisoval jsem soubor s 55 pacienty, kteří podstoupili roboticky asistovaný výkon pro karcinom kolorekta. V tomto sdělení bychom rádi ukázali zkušenosti z třetího roku operativy s robotickým systémem daVinci v oblasti levého kolon a rekta. Metodika: Do souboru byli zahrnuti pacienti operovaní v roce 2011 na robotickém systému daVinci pro diagnózu kacinomu rekta či rektosigmatu. Předoperačně pacienti byli vyšetření koloskopicky, CT, EUS, laboratorně a dle stagingu podstoupili neoadjuvanci. Standardním výkonem byla nízká přední resekce s TME s výjimkou výše uložených tumorů. V případě kompletní LAR + TME byla provedena protektivní ileostomie, která byla zanořena s odstupem 3 měsíců nebo dle doporučení onkologa. Výsledky: V tomto článku popisujeme některé změny v technice robotické nízké přední resekce ve smyslu použití robotického systému, výsledky operantů v roce 2011, stadia, dobu výkonu a hospitalizaci. Závěr: Roboticky asistovaná nízká přední resekce je výkon plně včleněný do repertoáru Centra robotické chirurgie Krajské zdravotní a. s. Domníváme se, že je plně srovnatelná s otevřeným výkonem. Oproti němu přináší výhody miniinvazivní chirurgie a ve srovnání s laparoskopickou operativou výrazné benefity ve vizualizaci, jistotě a pevnosti obrazu a tím zvyšuje bezpečnost prováděného výkonu.

Léčba invertovaného papilomu

MUDr.Zuzana Balatková, MUDr.Jan Vokurka, CSc., doc.MUDr.Jan Plzák, Ph.D., prof.MUDr.Jan Betka, DrSc., FCMA

Sinonazální papilomy jsou druhým nejčastějším benigním tumorem nosu a vedlejších nosních dutin. Ačkoliv se jedná o benigní tumor, je diagnostice a léčbě těchto tumorů věnován poměrně velký zájem pro jejich lokální agresivitu, vysokou tendenci k rekurencím a riziko maligní transformace. V posledních letech jsou v odborné literatuře také velmi často diskutovány možnosti léčby, a to zejména volba chirurgického přístupu, a současné limity a úspěšnost endoskopické endonazální chirurgie.

Laparoskopická splenektomie

prof.MUDr.Zdeněk Kala, CSc., MUDr.Vladimír Procházka, Ph.D., MUDr.Libor Červínek

Laparoskopická splenektomie je bezpečným výkonem pro různé patologické stavy sleziny a krvetvorby. Kontraindikace laparoskopického přístupu závisí částečně i na zkušenosti pracoviště. Absolutní kontraindikací je špatný interní stav, portální hypertenze a masivní splenomegalie. Nejčastější indikací je idiopatická trombocytopenická purpura. Léčba trombocytopenie vždy začíná konzervativními postupy první linie: aplikace kortikoidů a intravenozní imunoglobuliny. Splenektomie tak zůstává léčbou druhé linie u malé části pacientů. Pooperační komplikace jsou málo časté. Kromě kosmetického efektu je výrazně menší riziko rozsáhlé kýly v jizvě než u laparotomického přístupu u kortikodependentních pacientů. Vždy je po výkonu nutná prevence trombembolické nemoci aplikací nízkomolekulárního heparinu.

Vybrané články

Endoskopická terapie Zenkerova divertiklu CO2 laserem

MUDr.Pavel Schwarz, MUDr.Karol Zeleník, Ph.D., doc.MUDr.Pavel Komínek, Ph.D., MBA

Terapie Zenkerova divertiklu se v posledních zejména dvou desetiletích přesouvá od klasického zevního přístupu k endoskopické metodě, která spočívá v rozrušení krikofaryngeálního svalu pod mikroendoskopickou kontrolou nejčastěji za využití CO2 laseru. Endoskopický přístup, v porovnání s operací ze zevního přístupu, přináší větší komfort pro pacienty, nižší riziko komplikací a srovnatelnou úspěšnost léčby. Endoskopická terapie Zenkerova divertiklu by měla být běžnou součástí spektra výkonů na moderním ORL pracovišti.

Laparoskopické bariatrické operace

prof. MUDr. Martin Fried CSc

Epidemický výskyt obezity a její neustále zvyšující se prevalence představuje celosvětově závažný sociální, ekonomický i zdravotnický problém. Závažné formy obezity a k nim přidružená metabolická onemocnění, jako například diabetes mellitus 2. typu, zásadním způsobem přispívají ke zkrácení průměrné délky života u obézních. Bariatrická chirurgie (chirurgická léčba závažné, morbidní obezity) je dnes jedinou, dlouhodobě úspěšnou možností jak léčit obezitu 3. stupně. Ukazuje se, že chirurgická léčba obezity přináší nejen výrazné váhové úbytky, ale u více než 80 % diabetiků 2. typu vede k výraznému zlepšení, či úplnému vyléčení, a to i u pacientů na inzulinu. Základními bariatrickými zákroky jsou operace restrikční, malabsorpční a kombinované. Bariatrická chirurgie se stala nedílnou součástí moderní léčby obezity.

Význam hysteroskopie v diagnostice gynekologických malignit - vlastní zkušenosti

MUDr.Monika Dvorská, MUDr.Daniel Driák, Ph.D., RNDr.Iva Švandová, MUDr.Borek Sehnal, MUDr.Petr Holý, prof.MUDr.Michael Halaška, DrSc., MUDr.Kamila Benková, MUDr.Zuzana Špůrková

Úvod: Hysteroskopie poskytuje optické zhodnocení nálezů v dutině děložní. Hysteroskopii lze využít v rámci diagnostiky, transcervikální chirurgie či mapování lymfatik u pacientek s karcinomem endometria. Karcinom endometria je druhou nejčastěji se vyskytující gynekologickou malignitou. Jeho incidence má v naší zemi trvale vzestupný charakter. V České republice se incidence pohybuje kolem 32/100 000 žen a rok. Častou obavou při hysteroskopické diagnostice karcinomu endometria je potenciální riziko průniku nádorových buněk do peritoneální dutiny a jejich diseminace. Cílem práce bylo ověřit přítomnost maligních buněk v peritoneální laváži po předchozí hysteroskopii. Metodika: V průběhu let 2007–2009 bylo na našem pracovišti odebráno při hysteroskopicko-resekčních výkonech 407 vzorků sliznice endometria. V 56 případech byl diagnostikován karcinom endometria. U 46 pacientek, které následně podstoupily operační řešení, byla v průběhu operace odebrána lavage dutiny břišní na cytologické vyšetření. Výsledky: Z celého souboru pacientek byla vyselektována skupina 56 pacientek, u kterých byl histologicky potvrzen karcinom endometria. V žádném vzorku nebyl popsán histologicky nepříznivý typ, tj. serózní (seropapilární) a světlobuněčný (clear cell) adenokarcinom. U 45 ze sledovaných žen, které následně podstoupily operační řešení, nebyly ve vyšetřovaných nátěrech nalezeny nádorové buňky. U 1 pacientky byla popsána cytologie laváže jako suspektní. Závěr: V souladu s dostupnou tuzemskou i zahraniční literaturou a na základě vlastních výsledků jsme přesvědčeni, že hysteroskopickoresekční výkony v rámci diagnostiky karcinomu endometria nezvyšují riziko jeho diseminace do peritoneální dutiny a nezhoršují tím prognózu onemocnění. Naopak vzhledem k cílenému odběru materiálu je považujeme za maximálně přínosné v časné diagnostice tohoto onemocnění.

Endoskopie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.