Endoskopie 2011; 20(2): 51-53

Analýza a možnosti prevence komplikací v gynekologické laparoskopii - retrospektivní studie

MUDr.Radek Müller1, doc.MUDr.Eduard Kučera, CSc.2, MUDr.Zdeněk Vocásek1
1 Masarykova městská nemocnice, Jilemnice
2 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Článek se zaměřuje na identifikaci výskytu komplikací v gynekologické endoskopii. Analyzovanu operační techniku představuje laparoskopicky asistovaná vaginální hysterektomie (LAVH), která byla do spektra gynekologických operací zařazena v roce 1988. Kromě samotných komplikací se zároveň zamýšlíme nad možnostmi jejich prevence. Vycházíme z původní práce, která byla zhotovena na souboru 487 pacientek, jež byly operovány metodou LAVH v Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze Podolí v období let 2005–2008. Tato data porovnáváme s údaji v Národním registru komplikací v gynekologické laparoskopii. LAVH patří k moderní a výhodné terapii velké skupiny gynekologických patologií. Při dodržení nezbytných postupů je výskyt závažných komplikací podle našich výsledků jen 6,8 %. LAVH je tedy bezpečnou metodou, která plně respektuje principy minimálně invazivní chirurgie.

Klíčová slova: prevence, endoskopie, komplikace, LAVH, gynekologické patologie

Retrospective analysis and prevention of complications in gynecological laparoscopy

This article is focused on identification of incidence of complication in gynecologic endoscopy. Described surgical technic is presented by laparoskopic assisted vaginal hysterectomy (LAVH), what have been include in spectrum among gynecologic operations in year 1988. Except presented complications, we are thinking about possibilities of their prevention. We come out original work, which was group of 487 patients, which were operated by method LAVH in „Ústav pro péči o matku a dítě“ in Prague Podolí during 2005–2008. We compare this data with data in „Národní registr komplikací v gynekologické laparoskopii“. LAVH belongs to modern and useful therapy, of grand group of gynecological pathology. With respect of necessary proceedings is incidence of severe complications according to our results just 6.8 %. It means that LAVH is save method, what respect entirely principles of minimal invasive surgery.

Keywords: prevention, endoscopy, complications, LAVH, gynecological pathology

Zveřejněno: 1. září 2011


Reference

  1. Kučera E, Dankovčík R, Feyereisel J. Postavení laparoskopické hysterektomie v doškolovacím centru. Endoskopie 2008; 17(3-4): 71-73.
  2. Holub Z, Kužel D, a kol. Minimálně invazivní operace v gynekologii. 1. vydání. Praha: Grada Publishing. 2005: 232 s.
  3. http://www.gynekologie.org/registr - Národní registr komplikací v gynekologické laparoskopii.
  4. Kučera E, a kol. Bezpečná laparoskopie v gynekologii - prevence komplikací. Endoskopie 2009; 18(2): 54-57.
  5. Novotný Z, Králíčková M, Smitková V. Hodnocení vývoje laparoskopicky asistované vaginální hysterektomie v ČR za posledních 10 let na základě dat z Národního registru komplikací v gynekologické laparoskopii. Česká gynekologie 2007; 72(2): 109-112.
Endoskopie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.