Endoskopie 2011; 20(2): 57-61

Endoskopický transnazální přístup k lézím selární oblasti

MUDr.Radim Lipina, Ph.D.1, MUDr.Petr Matoušek, Ph.D.2, MUDr.Tomáš Paleček, Ph.D.1,3, doc.MUDr.Pavel Komínek, Ph.D., MBA2,3
1 Neurochirurgická klinika FN Ostrava
2 ORL klinika FN Ostrava
3 Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě

Účel studie: Autoři analyzují soubor endoskopických transnazálních operací provedených pro patologie v oblasti selární krajiny. Použité metody: V době od března 2007 do prosince 2010 bylo na Neurochirurgické klinice FN Ostrava provedeno celkem 65 endoskopických transnazálních operací. Z tohoto počtu bylo 55 operací provedených pro adenom hypofýzy, 8 pro non-pituitární léze, 1 pro cystu Rathkeho výchlipky a 2 pacienti byli operováni pro spontánní likvoreu.

Výsledky: Radikální exstirpace bylo dosaženo u 75 % afunkčních adenomů hypofýzy, u všech funkčních adenomů a meningeomů. Parciální exstirpace pak byla provedena u 1 tumoru očnice a 1 kraniofaryngeomu. Endonazálně byli také vyřešeni oba pacienti se spontánní likvoreou. V souboru se vyskytly komplikace u 6 pacientů. Tři pacienti byli reoperováni pro pooperační likvoreu. U 3 pacientů se pooperačně objevil diabetes insipidus, u jednoho pacienta pak přetrvával permanentně.

Závěr: Endoskopický transnazální přístup je dnes bezpečnou miniinvazivní metodou operace adenomů hypofýz a po získání zkušeností operačního týmu je možné operovat i další léze báze lební.

Klíčová slova: transnazální endoskopická chirurgie, adenom hypofýzy, báze lební

Endoscopic transnasal approach to lesions of sellar region

Introduction: Authors reviewed series of endoscopic transnasal operations performed for pathology in sellar region.

Methods: Between March 2007 and December 2010 sixty five endoscopic transnasal operations were performedin our clinic. We provided 55 operations for pituitary adenomas, 8 operations for non-pituitary leasions, 1 patient was operated for Rathke’s cleft cyst and two patients were operated for spontaneous CSF leak.

Results: Total removal was achieved in 75 % of patients with non-functioning pituitary adenomas and in all patients with functioning adenomas and meningiomas. Subtotal removal was performed in 1 patient with craniopharyngeoma and 1 patient with orbital tumor. Both patients with spontaneous CSF leak were also solved endoscopically. Complications were present in 6 patients in our series. 3 patients were re-operated for postoperative CFS leak. Diabetes insipidus was present postoperatively in 3 patients, and persisted permanently in 1 patient.

Conclusion: Today, endoscopic transnasal approach is a safe miniivasive method for pituitary adenomas removal. Other skull base leasions can be operated by experienced surgical team.

Keywords: transnasal endoscopic surgery, pituitary adenoma, skull base

Zveřejněno: 1. září 2011


Reference

 1. Jankovsky R, Auque J, Simon CMJC, et al. Endoscopic pituitary surgery. Laryngoscope 1992; 102: 198-202.
 2. Jho H, Carrau R. Endoscopic endonasaltranssphenoidalsurgery: experience with fifty patients. J Neurosurg 1997; 87: 44-51. Přejít k původnímu zdroji...
 3. Cappabianca P, Alfieri A, de Divitiis E. Endoscopic endonasaltranssphenoidal approach to the sella: towards functional endoscopic pituitary surgery (FEPS). Minim Invasive Neurosurg 1998; 41: 66-73. Přejít k původnímu zdroji...
 4. Česák T, Náhlovský J, Hosszů T, et al. Longitudinální sledování růstu pooperačních reziduí afunkčních adenomů hypofýzy. Cesk Slov Neurol N 2009; 72/105(2): 115-124.
 5. Dehdashti AR, Ganna A, Karabatsou K, et al. Pure endoscopic endonasal approach for pituitary adenomas: early surgical results in 200 patients and comparison with previous microsurgical series. Neurosurgery 2008; 62: 1006-1017. Přejít k původnímu zdroji...
 6. Tabaee A, Anand VK, Barrón Y, et al. Predictors of shortterm outcomes following endoscopic pituitary surgery. Clin Neurol Neurosurg 2008; 2: 119-122.
 7. Frank G, Pasquini E, Farneti G, et al. The endoscopic versus the traditional approach in pituitary surgery. Neuroendocrinology 2006; 83: 240-248. Přejít k původnímu zdroji...
 8. Tabaee A, Anand VK, Barrón Y, et al. Endoscopic pituitary surgery: a systematicreview and meta-analysis. J Neurosurg 2009; 111: 545-554. Přejít k původnímu zdroji...
 9. Koren I, Hadar T, Rappaport ZH, Yaniv E. Endoscopic transnasaltranssphenoidal microsurgery versus the sublabial approach for the treatment of pituitary tumors: endonasal complications. Laryngoscope 1999; 109: 1838-1840. Přejít k původnímu zdroji...
 10. Sheehan MT, Atkinson JLD, Kasperbauer JL, et al. Preliminary comparison of the endoscopic transnasal versus the sublabialtransseptal approach for clinically nonfunctioning pituitary macroadenomas. Mayo Clin Proc 1999; 74: 661-670. Přejít k původnímu zdroji...
 11. Gondim JA, Schops M, de Almedia JPC, et al. Endoscopicendonasaltranssphenoidalsurgery: surgicalresultsof 228 pituitaryadenomastreated in a pituitary center. Pituitary 2010; 13: 68-77. Přejít k původnímu zdroji...
 12. Kassam AB, Prevedello DM, Carrau RL, et al. Endoscopic endonasal skull base surgery: analysis of complications in the authors' initial 800 patients. J Neurosurg 2010; 17: 1-25.
 13. Gardner PA, Kassam AB, Thomas A, et al. Endoscopic endonasal resection of anterior cranial base meningiomas. Neurosurgery 2008; 63: 36-54. Přejít k původnímu zdroji...
Endoskopie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

 1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
 2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.