Endoskopie 2011; 20(2): 76-78

Využití laparoskopické metody při onemocnění ledvinové pánvičky

Bc.Anna Žúborová, Bc.Blanka Drápelová
Urologická klinika, Fakultní nemocnice UK a LF, Plzeň

Léčba hydronefrózy by měla být minimálně invazivní, přičemž cílem je zbavit pacienta symptomů a šetřit nebo zlepšit ledvinnou funkci. Laparoskopická pyeloplastika je operační metoda závislá na zručnosti a zkušenosti operačního týmu. S výrazným zdokonalením v posledních letech přibývá indikací k laparoskopické metodě, která se již považuje za standard.

Klíčová slova: pyeloplastika, laparoskopie, hydronefróza

The use of laparoscopic methods in diseases of the renal pelvis

Treatment of hydronephrosis should be minimally invasive, with the aim to relieve the patient‘s symptoms and to save or improve renal function. Laparoscopic pyeloplasty is a surgical method depends on the skill and experience of the surgical team. With significant improvements in recent years more and more indications for laparoscopic method, which is already regarded as standard.

Keywords: pyeloplasty, laparoscopy, hydronephrosis

Zveřejněno: 1. září 2011


Reference

  1. Kočvara R, Vraný M, Dvořáček J, et al. Laparoskopická pyeloplasika. Česká urologie 2002; 6(2): 78.
  2. Zerhau P, Tůma J, Kubátková J. Retroperitoneální laparoskopická nefrektomie a pyeloplastika. Česká urologie 2002; 6(2): 78.
  3. Schmidt M, Hanek P, Veselý Š, et al. Laparoskopická pyeloplastika. Endoskopie 2010; 19(1) 34-36.
  4. Morávek P, Novák I. Hydronefróza. Doporučené postupy pro praktické lékaře. Česká lékařská společnost J. E. Purkyně: Dostupný z: www.cls.cz/dokumenty2/os/t174.rtf.
  5. Kawaciuk I. Anomálie pánvičky a močovodu, Urologie. Jinočany: H+H, 2000: 90-99.
  6. Čermák A, Pacík D. Stenóza PUJ - antegrádní a retrográdní endopyelotomie, laparoskopická pyeloplastika. Správne indikace, pro a proti. Urol list 2008; 6(3): 44-47.
  7. Zvara V, Horňák M, et al. Laparoskopická pyeloplastika. Základy laparoskopickej chirurgie, Urologické operácie. Martin: Osveta, 2009: 272-273.
  8. Kočvara R, Sedláček J, Vraný M, et al. Laparoskopická a retroperitoneoskopická Pyeloplastika. Česká urologie 2003; 4: 6-10.
  9. Kočárek J. Laparoskopie a retroperitoneoskopie v urologii. Dostupný z: http://www.urologieprostudenty.cz/uploads/pdf/laparoskopie-a-retroperitoneoskopie-v-urologii.pdf.
Endoskopie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.